หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

เนื้อแดงทำให้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น

อาหารสุขภาพเป็นอาหารที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้รับประทาน อ่านที่นี่ เพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง ได้มีการศึกษาสองการศึกษา โดยศึกษาผลของการรับประทานเนื้อแดง(ได้แก่เนื้อหมู วัว แพะ) และอาหารสำเร็จรูป(ได้แก่ไส้กรอก แฮม)โดยการศึกษาระยะยาวถึง 22-28 ปี โดยการศึกษาของ Dr An Pan (Harvard School of Public Health, Boston, MA) และ Dr Dean Ornish (Preventive Medicine Research Institute, Sausalito, CA)ผลสรุปว่า

คำอธิบาย

คำแนะนำ

   

 


fb google