ผักสลัด

อาหารเพื่อสุขภาพ

ทั้งคนไทย และคนทั่วโลกเจ็บป่วยเนื่องมาจากพฤิกรรมความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตมีความสะดวกมากขึ้น ไม่ได้ออกกำลังกาย ในขณะที่อาหารก็มีการปรุงแต่งรสชาด ไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันทรานส์ ที่สำคัญคือปริมาณและสัดส่วนอาหารไม่ถูกต้องจุงทำให้เกิดโรคทางเมตาบอลิก อาหารเพื่อสุขภาพ

เลือดออกในสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดจาดหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นทั้งหลอดเลือดสมองแตกทำให้เกิดการคั่งของเลือดในสมอง และหลอดเลือดสมองตีบทำให้สมองขาดเลือด ทั้งสองภาวะทำให้เกิดความพิการ หากรุนแรงก็อาจจะทำให้เสียชีวิต การป้องกันทำได้ดดยการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือด และออกกำลัง โรคหลอดเลือสมอง