หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

สมุนไพรสำหรับรักษาโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย จึงได้มีการโฆษณาว่า สมุนไพรสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ และผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีความเชื่อไปในทางเดียวกันว่า สมุนไพรสามารถรักษาโรคเบาหวานได้

ปี 2008 สมาคมโรคเบาหวานได้มีการทบทวนสมุนไพร 8 ชนิดปรากฎว่ามีเพียงสามชนิดที่จัดระดับความน่าเขื่อถือระดับ B

ระดับความน่าเชื่อถือ

สมุนไพรทั้งสามได้แก่

มะระ

มีการศึกษาพบว่าสารสกัดของมะระ สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ สารที่ออกฤทธิ์ได้แก่ charantin, momordin, and insulin-like peptide (also known as plant insulin),

ขนาดที่ใช้รับประทาน

ผลข้างเคียง

โสม

ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานโดยสามารถลดน้ำตาลและลด HbA1C

ขนาดที่ให้ 200 mgต่อวัน

Gymnema

เป็นพืชที่เติบโตในเขตร้อน ใบของ Gymnema จะมีสรรพคุณรักษาโรคเบาหวานโดยการตุ้นการทำงานของ insulin และ bata cell

ขนาดที่ใช้

ใช้วันละ 400 มกต่อวัน

ผลข้างเคียง ไม่ค่อยพบ

 

   

 


fb google