หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

Food

Glycemic Index

Serving Size (g)

Glycemic Load

BAKED GOODS & CEREALS

Corn Bread

110

60g (1 piece)

30.8

French Bread

95

64g (1 slice)

29.5

Corn Flakes

92

28g (1 cup)

21.1

Corn Chex

83

30g (1 cup)

20.8

Rice Krispies

82

33g (1.25 cup)

23

Corn pops

80

31g (1 cup)

22.4

Donut (lrg glazed)

76

75g (1 donut)

24.3

Waffle (homemade)

76

75g (1 waffle)

18.7

Grape Nuts

75

58g (1/2 cup)

31.5

Bran Flakes

74

29g (3/4 cup)

13.3

Graham Cracker

74

14g (2 sqrs)

8.1

Cheerios

74

30g (1 cup)

13.3

Kaiser Roll

73

57g (1 roll)

21.2

Bagel

72

89g (1/4 in.)

33

Corn tortilla

70

24g (1 tortilla)

7.7

Melba Toast

70

12g (4 rounds)

5.6

Wheat Bread

70

28g (1 slice)

7.7

White Bread

70

25g (1 slice)

8.4

Kellogg’s Special K

69

31g (1 cup)

14.5

Taco Shell

68

13g (1 med)

4.8

Angel food cake

67

28g (1 slice)

10.7

Croissant, Butter

67

57g (1 med)

17.5

Muselix

66

55g (2/3 cup)

23.8

Oatmeal, Instant

65

234g (1 cup)

13.7

Rye bread, 100% whole

65

32g (1 slice)

8.5

Rye Krisp Crackers

65

25 (1 wafer)

11.1

Raisin Bran

61

61g (1 cup)

24.4

Bran Muffin

60

113g (1 med)

30

Blueberry Muffin

59

113g (1 med)

30

Oatmeal

58

117g (1/2 cup)

6.4

Whole wheat pita

57

64g (1 pita)

17

Oatmeal Cookie

55

18g (1 large)

6

Popcorn

55

8g (1 cup)

2.8

Pound cake, Sara Lee

54

30g (1 piece)

8.1

Vanilla Cake and Vanilla Frosting

42

64g (1 slice)

16

Pumpernickel bread

41

26g (1slice)

4.5

Chocolate cake w/chocolate frosting

38

64g (1 slice)

12.5

BREAKFAST CEREALS AND RELATED PRODUCTS
All-Bran™, average 55 30 12
Coco Pops™, average 77 30 20
Cornflakes™, average 93 30 23
Cream of Wheat™ (Nabisco) 66 250 17
Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) 74 250 22
Grapenuts™, average 75 30 16
Muesli, average 66 30 16
Oatmeal, average 55 250 13
Instant oatmeal, average 83 250 30
Puffed wheat, average 80 30 17
Raisin Bran™ (Kellogg's) 61 30 12
Special K™ (Kellogg's) 69 30 14

GRAINS

Pearled barley, average 28 150 12
Sweet corn on the cob, average 60 150 20
Couscous, average 65 150 9
Quinoa 53 150 13
White rice, average 89 150 43
Quick cooking white basmati 67 150 28
Brown rice, average 50 150 16
Converted, white rice (Uncle Ben's®) 38 150 14
Whole wheat kernels, average 30 50 11
Bulgur, average 48 150 12

การเลือกรับประทานอาหาร

แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันน้ำหนัก ป้องกันเบาหวานมีหลักการดังนี้

  1. อาหารที่มีค่า GI สูง เมื่อรับประทานแล้วจะมีน้ำตาลขึ้นเร็วและอยู่นาน
  2. อาหารที่มีค่า GL สูงหมายถึงอาหารที่มีแป้งหรือน้ำตาลมากเมื่อรับประทานมากจะทำให้น้ำหนักเพิ่ม

ดังนั้นหลักการเลือกรับประทานอาหารที่สำคัญคือ

แนวทางรับประทานอาหารที่มีค่า GI และค่า GL สูง

แนวทางรับประทานอาหารที่มีค่า GIสูง แต่ค่า GL ต่ำ

แนวทางรับประทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำ GL สูง

แนวทางการรับประทานอาหารประเภท GI และค่า GL ต่ำ

ค่า Glycemic Load | การเลือกผลไม้ | การเลือกถั่ว | การเลือกผัก | การเลือกอาหาร | การเลือกเครื่องดื่ม | การเลือกของหวาน |

   


fb google