การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนะยะแรกเริ่ม

การคัดกรองโรคมะเร็งคือการตรวจหาโรคมะเร็งในระยะแรกเริ่มโดยที่ยังไม่เกิดอาการของโรคจะเพิ่มโอกาศของการรักษา แต่การตรวจคัดกรองก็ไม่แม่นยำถึงกับ100% ซึ่งอาจจะให้ผลบวกหลอก false-positive คือคนปกติแต่ผลตรวจบอกว่าเป็นทำให้ต้องตรวจชิ้นเนื้อต่อซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือให้ผลลบหลอกคือผู้นั้นเป็นมะเร็งแต่ผลตรวจให้ผลลบ ซึ่งอาจจะทำให้การรักษาล่าช้า และอีกปัจจัยหนึ่งคือมะเร็งบางชนิดโตช้าซึ่งอาจจะไม่มีผลต่อสุขภาพในระยะสั้น หากรักษามะเร็งดังกล่าวเหมือนกับมะเร็งที่แพร่กระจายเร็วอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี มะเร็งต่อมลูกหมากก็เช่นกัน เมื่อตรวจพบว่าค่า PSA สูงแพทย์จะแจ้งว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่บางครั้งไม่สามารถบอกได้ว่ามะเร็งนี้จะโตเร็วและแพร่กระจายหรือไม่ บางรายมะเร็งอาจจะโตช้าและไม่ก่อปัญหาต่อสุขภาพ แต่เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งทั้งญาติและผู้ป่วยมักจะให้รักษาซึ่งอาจจะต้องผ่าตัด หรือการฉายแสงซึ่งก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา ดังนั้นท่านอาจจะต้องระวังความเสี่ยงดังกล่าว

ผลล่าสุดจาก 2 การศึกษาขนาดใหญ่ที่ผลต่างกัน ผลจากต้นการศึกษาทำในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปีโดยการตรวจ PSA และ DRE พบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าในผู้ชายไม่ได้ตรวจ แต่ก็ไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก การศึกษาในยุโรปพบว่าการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงด้วยการตรวจ PSA (ทำเกี่ยวกับทุกๆ 4 ปี) ทั้งการศึกษาเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นการตรวจคัดกรอง PSAไม่ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง

มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถพบได้ในช่วงต้นหรือไม่

การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากทำได้โดยการตรวจ

เมื่อผลการตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลบวก จะต้องตรวจเพิ่มเติมว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่

คำแนะนำสมาคมโรคมะเร็งอเมริกันสำหรับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเริ่ม

สมาคมโรคมะเร็งอเมริกันแนะนำว่าผู้ชายที่มีโอกาสจะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องมีข้อมูล เรื่องความเสี่ยงของการตรวจ ผลการตรวจซึ่งอาจจะไม่แม่นยำ ประโยชน์และโทษของการตรวจการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเริ่ม ก่อนที่จะตัดสินใจตรวจมะเร็งแรกเริ่ม ผู้ที่ไม่ได้รับข้อมูลไม่ควรจะได้รับการตรวจเลือดผู้ที่จะได้รับการคัดกรองควรจะมีภาวะดังต่อไปนี้

หลังจากประเมินแล้วว่าควรจะคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากก็ทำการตรวจ PSA และตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก DRE หากผลการตรวจพบว่าปกติ การนัดตรวจครั้งต่อไปขึ้นกับระดับของ PSA

เพราะมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะเติบโตช้าผู้ที่ไม่ควรได้รับการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่

หากผลการตรวจเบื้องต้นสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องตรวจอะไรบ้าง

  1. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางทวารหนัก Transrectal ultrasound (TRUS) เมื่อผลตรวจ PSA หรือการตรวจทางทวารหนักสงสัยว่าจะมีปัญหาที่ต่อมลูกหมาก แพทย์จะส่งตรวจเพิ่มเติม การทำคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางทวารหนัก Transrectal ultrasound (TRUS) ซึ่งจะไม่ใช้ตรวจคัดกรองทั่วไป แต่จะใช้ตรวจกรณีที่มีอาการ หรือ ผลการตรวจ PSA สูง หรือการตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก เพื่อดูขนาด และลักษณะของต่อมลูกหมาก นอกจากนั้นการตรวจ TRUS เพื่อเป็นการชี้ตำแหน่งที่จะตัดชิ้นเนื้อ
  2. การตัดชิ้นเนื้อตรวจมักจะทำพร้อมกับการตรวจ Transrectal ultrasound (TRUS)

    มะเร็งต่อมลูกหมาก | การตรวจทั่วๆไป | การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเริ่ม | ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก | การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก | อาหารป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก