หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

หน้าที่และโครงสร้างองต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไร

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

KIDNEY

แสดงท่าการตรวจต่อมลูกหมาก

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีใครทราบ แต่เท่าที่วิจัยได้พบว่าความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่จะต้องตรวจอะไรบ้างเพื่อหาว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

หากท่านมีอาการทางต่อมลูกหมากแพทย์จะทำการตรวจดังต่อไปนี้

จำเป็นหรือไม่ที่จะตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ที่ไม่มีอาการ

ยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงความจำเป็นในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ที่ไม่มีอาการ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งต้องคำนึงถึง

ข้อดี

ข้อเสีย

มะเร็งต่อมลูกหมาก | การตรวจทั่วๆไป | การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเริ่ม | ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก | การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก | อาหารป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก