jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

a

สาเหตุของ nocturia มีหลายประการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

สาเหตุ

Nocturia มีหลายปัจจัย แต่โดยทั่วไปมีสาเหตุจากปัญหาหลัก 1 ใน 4 ปัญหา ได้แก่

ภาวะปัสสาวะกลางคืน( ​​Nocturia)อาจจะเกิดหลายสาเหตุรวมกัน

1.ปัสสาวะมากกลางคืน

สาเหตุของอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนที่พบได้บ่อยที่สุดคือร่างกายผลิตปัสสาวะมากผิดปกติเฉพาะในตอนกลางคืน (Nocturnal Polyuria) ผู้ที่มีภาวะนี้จะมีอัตราส่วนปริมาณปัสสาวะตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปัสสาวะทั้งวันในวัยผู้ใหญ่ และเพิ่มขึ้นเกิน 33 เปอร์เซ็นต์ในผู้สูงอายุ  ในการคำนวณนี้ ให้หารปริมาตรปัสสาวะทั้งหมดจากตอนในตอนกลางคืนด้วยปริมาตรรวมของปัสสาวะเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ของตอนในตอนกลางคืน หรืออาจจะวัดปริมาณปัสสาวะเวลากลางคืนมากกว่า 90 มล. ต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 6.4 มล. / กก. ของน้ำหนักตัว โดยปริมาณปัสสาวะในช่วงกลางวันจะอยู่ในระดับปกติ หรือในบางรายอาจน้อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นอาการที่พบมากในผู้สูงอายุ และอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะกลางคืนซึ่งมีรายงานพบในผู้ป่วยมากถึง 88% คือภาวะปัสสาวะมีมากในเวลากลางคืน แม้ว่าจะมีสาเหตุและปัจจัยหลายประการก็ตาม

เพิ่มเพื่อน