jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โรคแทรกซ้อนจากการทำผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

การติดเชื้อ

การติดเชื้อพบได้ร้อยละ 4 ของการผ่าตัด ชนิดของโรคติดเชื้อที่พบได้คือ

ผู้ที่มีโอกาศติดเชื้อสูงได้แก่

โรคหลอดเลือดสมอง

มีลิ่มเลือดลอยไปตามหลอดเลือดและอุดหลอดเลือดสมอง พบได้ในวันแรกหลังการผ่าตัด ปัจจัยของการเกิดหลอดเลือดสมองเหมือนกับการเกิดโรคติดเชื้อไตวาย

พบอุบัติการณืได้ถึงร้อยละ 10 แต่ส่วนใหญ่ไตกลับมาทำงานปรกติโดยไม่ต้องล้างไต จะมีเพียน้อยกว่างร้อยละ1 ที่ต้องล้างไต

เลือดออกมาก

สาเหตุอาจจะเกิดรั่วบริเวณรอยต่อเชื่อมของหลอดเลือด หรือเกิดจากการแข็งตัวของระบบเลือดผิดปรกติมีประมาณร้อยละ 5 ที่ต้องผ่าตัดเข้าไปซ่อม

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำ

อาจจะเกิดจากหลอดเลือดที่ต่อใหม่มีลิ่มเลือดอุดตัน หรือเกิดจากเครื่องปอดและหัวใจเทียม

หัวใจเต้นผิดปรกติ

ส่วนใหญ่ไม่อันตราย ให้ยาควบคุมหรือช็อคด้วยไฟฟ้าก็แก้ปัญหาได้

อารมณ์แปรปวน

มีอารมณ์แปรปวน เสียสมาธิ มีปัญหาเรื่องสายตา ซึ่งพบได้ในอาทิตย์แรกหลังผ่าตัด

การดูแลตัวเอง การผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจ

เพิ่มเพื่อน