เซลล์ของเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างแตกต่างกัน Poikilocytosis


Poikilocytosis หมายถึงเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างแตกต่างกันโดยทั่วไปจะรายงานเป็น +(ตามด้วยตัวเลข) การที่มีรูปร่างของเซลล์ที่แตกต่างกันเป็นตัวบ่งว่ามีปัญหาในการสร้างเม็ดเลือดแดง การตรวจจะตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ อาจตรวจพบในเลือดของผู้ที่มีสุขภาพเลือดไม่ปกติว่า รูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงจำนวนหนึ่งผิดไปจากที่กล่าวในข้อที่ 1 กล่าวคือ อาจมีลักษณะเป็นรูปวงรี ไม่กลม หรือเป็นรูปมวนบุหรี่ หรือเป็นรูปหยดน้ำตา หรือเป็นรูปเคียว หรือเป็นรูปเครื่องหมายคอมม่า
ผู้ใดที่มีเม็ดเลือดแดง  มีรูปร่างผิดปกติดังตัวอย่างเหล่านั้น ก็ต้องถือว่าอยู่ในสภาวะ "Poikilocytosis"

ความรุนแรงของ Poikilocytosis แบ่งออกดังนี้

 • Poikilocytosis few เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างต่างไปจากเซลล์ปกติมีจำานวนน้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อ oil field
 • Poikilocytosis 1+ เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างต่างไปจากเซลล่ปกติมีจำานวนประมาณร้อยละ 25 ต่อ oil field
 • Poikilocytosis 2+ เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างต่างไปจากเซลล์ ปกติมีจำานวนประมาณร้ัอยละ 50 ต่อ oil field
 • Poikilocytosis 3+ เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างต่างไปจากเซลล์ ปกติมีจำานวนประมาณร้อยละ 75 ต่อ oil field
 • Poikilocytosis 4+ เม็ดเลือดแดงเกือบทั้งหมดมีรูปร่างต่าง ไปจากเซลล่ปกติ

Poikilocytosis ซึ่งจะมีรูปร่างได้หลายแบบสาเหตุ

 • มักจะเกิดจากมีการผลิตเม็ดเลือดนอกไขกระดูก
 • ภาวะโลหิตจางเรื้อรังที่มีการเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดง,
 • ขาดไวตามิน บี 12,
 • microangiopathic hemolytic anemia (MAHA),
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรมของฮีโมโกลบิน
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือด

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด