ตัวอ่อนเม็ดเลือดแดง Nucleated Red Blood Cells ( NRC)


เซลล์ของเม็ดเลือดทุกชนิดจะมีต้นกำเนิดจาก Stem cell ได้มีการพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆตามหน้าที่ของเซลล์แต่ละชนิด สำหรับเม็ดเลือดแดงก่อนที่จะออกสู่กระแสเลือดจะเป็นเซลล์ตัวอ่อนกว่าเม็ดเลือดแดงมี nucleus เรียกว่า Nucleated Red Blood Cells ( NRC) ซึ่งหมายเซลล์ตัวอ่อนของเม็ดเลือดแดง

การนับจำนวน NRC

การรายงานผลจะรายงานเป็นจำนวน NRC ต่อการนับเม็ดเลือดขาว 100 ตัว

ความสำคัญของการเจอ NRC ในการตรวจเลือด

 1. การตรวจด้วยเครื่องไม่สามารถแยกเม็ดเลือดขาวออกจาก NRC ได้ทำให้ค่าเม็ดเลือดขาวสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้การแปรผลผิดไป
 2. จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในเลือด (WBC) ที่สูง หรือต่ำ กว่าความเป็นจริงย่อมทำให้การวินิจฉัยผิดพลาดไป ดังนั้นแนวทางแก้ไขมีดังนี้
 • Corrected WBC = obtained nucleated cell count x (100 ÷ [nRBC + 100])
 • Corrected WBC =ค่าเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการปรับแก้ไขแล้ว
 • obtained nucleated cell count =ค่าที่นับได้จากเครื่องอ่าน(จะรวมทั้งเม็ดเลือดขาวและNRC)
 • nRBC = เป็นจำนวน NRC ต่อการนับเม็ดเลือดขาว 100 ตัว
 1. สาเหตุที่ทำให้เม็ดเลือดแดงอ่อนเยาว์ (NRC) จำนวนหนึ่ง มีโอกาสหลุดออกจากไขกระดูกลอดพ้นเข้าสู่กระแสเลือดได้โรคหรือภาวะดังต่อไปนี้
 • โรคโลหิตจางและมีการสร้างเม็ดเลือแดงเพิ่มมากขึ้น เช่น ธัลลัสซีเมีย การเสียเลือดมากๆ
 • ไขกระดูกได้รับสารเคมีหรือสารพิษ เช่น สารตะกั่วเป็นพิษ สารพิษจากการติดเชื้อ
 • เนื้องอกในไขกระดูกเช่น primary myelodysplasia โรคมะเร็งเม็ดเลือด
 • มีการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกไขกระดูก
 • การทำงานของม้ามผิดปกติ เช่นภาวะตัดม้าม หรือม้ามไม่ทำงาน
 • เม็ดเลือดแดงแตกรุนแรง
 • วัณโรค

Nucleated red cell (NRC) เป็นเม็ดเลือดแดงที่มีนิวเคลียสอยู่ภายใน ปกติจะไม่พบในเลือดของคนปกติ ยกเว้นในเด็กทารก การพบเม็ดเลือดชนิดนี้ อาจจะบ่งบอกถึงภาวะมีการสร้างเม็ดเลือดแดงมากผิดปกติ มีการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกไขกระดูก หรือไขกระดูกถูกแทนที่ด้วยเซลล์มะเร็ง หรือ เนื้อเยื่อเส้นใน การพบเป็นจำนวนมากในกระแสเลือด มักพบใน hemolytic disease of the new-born (HDN) และ Thalassemia major (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตัดม้าม) ในกลุ่ม erythroleukemia จะพบร่วมกับตัวอ่อนของเม็ดเลือดขาว Nucleated red cell ระยะที่พบได้บ่อยที่สุดคือระยะ Polychromatic normoblast และ Orthochromatic normoblast ส่วนระยะ Pronormoblast และ Basophilic normoblast อาจพบได้บ้าง

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด