เกิดปฏิกริยากับยาชนิดนี้ ควรที่จะเปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่น

 • anisindione
 • antithrombin alfa
 • antithrombin iii
 • ardeparin
 • argatroban
 • azathioprine
 • bemiparin
 • bivalirudin
 • captopril
 • dalteparin
 • danaparoid
 • didanosine
 • dyphylline
 • enalapril
 • enoxaparin
 • fondaparinux
 • heparin
 • lepirudin
 • mercaptopurine
 • oxtriphylline
 • perindopril
 • phenindione
 • protamine
 • theophylline
 • tinzaparin
 • warfarin

เป็นยาที่ใช้กันบ่อย

มีปฏิกิริยากันขัดเจน ต้องติดตามใกล้ชิด
 • aluminum hydroxide
 • calcium carbonate
 • ethambutol
 • hydroxyurea
 • sodium bicarbonate
 • sodium citrate/cit
มีปฏิกิริยาเล็กน้อง
 • ampicillin
 • cyclophosphamide
 • cyclosporine
 • mephenytoin
 • tacrolimus
 • thioguanine
 • vidarabin

กลับหน้าเดิม ขนาดของยาที่ใช้