ขนาดของยาที่ใช้

รูปแบบและขนาดของยา

ชนิดเม็ด

 • 100mg
 • 300mg

ชนิดฉีด

 • 500mg/vial
ชนิดรับประทาน

โรคเกาต์ที่เป็นไม่มาก

 • 200-300 mg รับประทานต่อวัน

โรคเกาต์ที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง

 • 400-600 mg ต่อวัน

โรคเกาต์ที่เกิดจากการรักษามะเร็ง

 • 600-800 mg/day; โดยต้องเริ่มก่อนให้เคมีบำบัด 1-2 วัน

ขนาดน้อยที่สุดที่ใช้ 100-200 mg/day

ขนาดสูงสุดที่ใช้ 800 mg/day

ไตเสื่อม

 • อัตราการกรอง CrCl 80 mL/min: 250 mg ต่อวัน
 • CrCl 60 mL/min: 200 mg ต่อวัน
 • CrCl 40 mL/min: 150 mg ต่อวัน
 • CrCl 20 mL/min: 100 mg ต่อวัน
 • CrCl 10 mL/min: 100 mgวันเว้นวัน
 • CrCl 0 mL/min: 100 mg ทุก 3 วัน

อ่านเรื่องอัตราการกรอง

ชนิดให้ทางหลอดเลือด

Antineoplastic-induced hyperuricemia

 • 200-400 mg/sq.meter/day; no more than 600 mg/sq.meter/day

ไตเสื่อม

 • CrCl 10-20 mL/min: 200 mg/day
 • CrCl 3-10 mL/min: 100 mg/day
 • CrCl <3 mL/min: 100 mg/day at extended intervals

Other Indications & Uses

Gout, uric acid calculi, calcium oxalate calculi, antineoplastic-induced hyperuricemia

Off-label: Hyperuricemia secondary to Lesch-Nyhan Syndrome, G6PD deficiency, polycythemia vera

กลับหน้าเดิม ปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น