หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไต


ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณร้อยละ 50-70 จะมีความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 mmHg ความดันโลหิตสูงเป็นทั้งสาเหตุของไตเสื่อม และเป็นโรคแทรกซ้อนของไตเสื่อม นอกจากนั้นความดันโลหิตที่สูงยังทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สรุปจะต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคไต

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตมีประโยชน์อะไรบ้าง

ในการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อมประกอบไปด้วย

การทดลองหลายครั้งแสดงให้เห็นประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไต ทำให้ชะลอการลุกลามของ CKD และลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและการเสียชีวิต ผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานหรือภาวะโปรตีนในปัสสาวะโดยเฉพาะจะได้รับประโยชน์จากการใช้ยา renin-angiotensin ด้วย ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitors หรือ ARBs (angiotensin receptor blockers)

เป้าหมายของระดับความดันโลหิต

ยา Renin-angiotensin (RAS) ได้แก่ ACE inhibitors หรือ ARBs

ไม่ควรสั่งจ่ายยาทั้งสองร่วมกันเช่น ยายับยั้ง ACE และ ARB

พิจารณาเริ่มใช้ RAS blocking agents ในผู้ป่วยไตเสื่อม CKD ที่มี

ไม่ควรใช้ยา RAS blocking agents ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

การเริ่มต้นและติดตามการรักษาด้วย ACE inhibitors หรือ ARBs