ขนาดของก้อนมะเร็งเต้านม

 

หากท่านคลำได้ก้อนที่เต้านม ลองเปรียบเทียบขนาดกับรูป

ขนาดมะเร็ง

การแบ่งความรุฯแรงของมะเร็งเต้านม

การแบ่งความรุนแรงของมะเร็งเต้านมก็เพื่อบอกว่ามะเร็งแพร่กระจายหรือยัง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษา ระบบที่นิยมได้แก่ระบบ TMN ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

T หมายถึงขนาดของก้อน

 • Tis หมายถึงมะเร็งซึ่งอยู่เฉพาะที่ไม่แพร่กระจาย
 • T1 หมายถึงขนาดของเนื้องอกไม่เกิน 2 ซม
 • T2 ขนาดของเนื้องอก2-5 ซม
 • T3 ขนาดเนื้องอกมากกว่า 5 ซม
 • T4 เนื้องอกได้กระจายไปยังผิวหนัง

N หมายถึงเนื้อมะเร็งแพร่กระจายมายังต่อมน้ำเหลือง

 • N0 มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง
 • N1มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง1-3ก้อน
 • N2 มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง4-9ก้อน
 • N3 มะเร็งแพร่กระจายมากกว่า 10 ก้อนหรือแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณอื่น

M หมายถึงมะเร็งมะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นหรือไม่

 • M0 มะเร็งยังไม่มีการแพร่กระจาย
 • M1 มะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น

นอกจากนั้นการแบ่งระยะของมะเร็งยังระยะดังนี้

Stage 0

หมายถึงมะเร็งที่อยู่เฉพาะที่ไม่แพร่กระจายมีสองชนิดคือ

 • Ductal carcinoma insitu เป็นมะเร็งที่เกิดที่ท่อน้ำนม ไม่แพร่กระจาย แต่ก็มีบางรายที่มะเร็งแพร่กระจาย
 • Lobular carcinoma insitu หมายถึงเซลล์มะเร็งเกิดที่ต่อมน้ำนม มักจะไม่แพร่กระจาย

Stage1

ก้อนมะเร็งจะมีขนาดน้อยกว่า2 ซม และไม่มีการแพร่กระจาย

Stage2A

มีด้วยกัน 3 ภาวะได้แก่

 • ไม่มีก้อนที่เต้านม แต่พบมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้
 • ก้อนมีขนาดน้อยกว่า 2 ซมและมีการแพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้
 • ก้อนมีขนาด2-5 ซม แต่ไม่มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง

Stage2B

 • ก้อนมีขนาด 2-5 ซมและมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้
 • ก้อนใหญ่กว่า 5 ซมแต่ไม่มีการแพร่กระจาย

Stage3A

 • ไม่มีก้อนที่เต้านม แต่มีมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้
 • เนื้องอกมีขนาดเล็กกว่า 5 ซมและมีการแพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ที่อยู่ใกล้
 • เนื้องอกมีขนาดใหญ่กว่า 5 ซมและแพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ที่อยู่ใกล้

Stage3B

ก้อนมะเร็งมีขนาดเท่าไรก็ได้

 • เนื้องอกมีการแพร่ไปยังอวัยวะใกล้เคียง เช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนัง
 • มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง

Stage3C

 • มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอ
 • มะเร็งแพร่ไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคีง หรือต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้

Stage4

มะเร็งแพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ตับ สมอง กระดูก

ระยะ
T
N
M
Stage0
Tis
N0
M0
Stage1
T1
N0
M0
Stage2a

T0

N1

M0

T1
N1
M0
T2
N0
M0
Stage2b

T2

N1

M0

 
T3
N0
M0
Stage3a

T0

N2

M0

T1
N2
M0
T2
N2
M0
T3
N1
M0
T3
N2
M0
Stage3b
T4
Any N
M0
Stage3c
Any T
N3
M0
Stage4
Any T
Any N
M1
การประเมินก่อนการรักษา การรักษามะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม