หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

การตรวจการทำงานของตับ

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่และมีหน้าที่ในการสร้างสารที่มีความสำคัญต่อร่างกายเช่น สารห้ามเลือด น้ำตาล โปรตีน ภูมิคุ้มกัน และยังทำหน้าทีกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย การเจาะเลือดโดยทั่วไปต้องการดูว่าตับมีการอักเสบหรือไม ่แต่แพทย์จะสั่งตรวจการทำงานตับในกรณีตรวจร่างกายประจำปี หรือตรวจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง หรือ บวม  สิ่งที่แพทย์จะตรวจได้แก่

ตรวจหาโปรตีนที่สร้างจากตับได้แก่ Total protein

โปรตีนนี้สร้างในตับ มีหลายโรคที่ทำให้ค่าโปรตีนนี้สูงหรือว่าต่ำได้แก่ โรคตับ โรคไต มะเร็ง ขาดอาหารโปรตีนที่ตรวจได้แก่

  1. Globulin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับและเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ต่อสู่กับเชื้อโรค ค่านี้ต่ำอาจจะพบได้ในหลายๆโรค นอกเหนือจากโรคตับ
  2. Albumin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับ หากตับเกิดเสียหายก็ไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนชนิดนี้ทำให้โปรตีนนี้ต่ำเป็นผลให้เกิดอาการบวมที่เท้า และทั่วร่างกายค่าปกติ 3.4 - 5.4 g/dL. เราอาจจะพบว่าค่านี้ต่ำกว่าปกติในภาวะ

  1. Prothrombin ( factor II ) เป็นโปรตีนที่สร้างในตับทำหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัว การวัดค่าโปรตีนนี้จะวัดระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือด โดยปกติใช้เวลา 10-15 นาที หากการแข็งตัวของเลือดใช้เวลานานกว่านี้แสดงว่าตับเกิดการเสียหายหรืออาจจะเกิดจากยาหรือขาดวิตามินเค

การตรวจ Enzyme จากตับ

ได้แก่ ALT และ AST เป็น Enzymeในตับที่ช่วยในการสร้าง aminoacid และโปรตีน หากมีการทำลายหรือการอักเสบของตับจะมีการหลั่ง enzyme ออกจากตับสู่กระแสเลือด

Alanine aminotransferase [ALT] หรือ SGPT (serum glutamate pyruvate transaminase) เป็นโปรตีนที่พบมากในตับ และไต พบน้อยในกล้ามเนื้อ หัวใจและตับอ่อน หากตรวจพบว่าระดับ ALT สูงพบได้ในโรค ตับอักเสบ ตับแข็ง

Asparate aminotransferase [AST] หรือ SGOT (serum glutamic-oxaloacetic transaminase) พบในตับ ไต และเนื้อเยื่ออื่น หากตรวจพบว่าระดับ AST สูงพบได้ในโรคหัวใจ โรคตับ ออกกำลังกายมากเกินไป

โรคที่ทำให้ค่าทั้งสองสูงได้แก่

การตรวจการทำงานของตับเมื่อมีการอุดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมดของทางเดินน้ำดี

เมื่อทางเดินน้ำดีถูกอุดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมดจะมีการขึ้นของ enzyme ของตับเช่น

  1. Gamma Glutamic Transpeptidase เป็นโปรตีนที่พบมากในตับหากตรวจพบว่าระดับ Gamma GT สูงพบได้ในโรคตับ ดื่มสุรา นิ่วในถุงน้ำดี คนอ้วน ไขมันพอกตับ
  2. Alkaline phosphatase[ALP ] พบในกระดูก ลำไส้ ไต ตับและรก ค่า ALP จะสูงในภาวะที่ตับถูกทำลายหรือโรคกระดูก หัวใจวาย ไทรอยด์เป็นพิษ การเตรียมตัวการเจาะเลือดแพทย์จะแนะนำให้งดอาหาร 10-12 ชั่วโมง นอกจากนั้นอาจจะจำเป็นต้องหยุดยาที่มีผลต่อ ALP ได้แก่

ค่าปกติของ ALT 20 - 140 IU/L (international units per liter)

โรคหรือภาวะที่ทำให้ ALT สูงได้แก่

โรคหรือภาวะที่ทำให้ค่า ALT ต่ำได้แก่

การตรวจว่ามีดีซ่านหรือไม่

โดยปกติน้ำดีของคนเรามาจากการสลายตัวของเลือดและผ่านกระบวนการที่ตับ และขับออกทางท่อน้ำดีการที่เกิดดีซ่านหมายถึงการที่มีการคั่งของน้ำดีทำให้เกิดตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะเหลือง การเตรียมตัวในการเจาะเลือด แพทย์จะแนะนำให้งดอาหารประมาณ 4 ชั่วโมงและให้หยุดยาบางชนิด เช่น ยาที่ทำให้ค่า Bilirubin เพิ่มได้แก่ allopurinol, anabolic steroids, some antibiotics, antimalarials, azathioprine, chlorpropamide, cholinergics, codeine, diuretics, epinephrine, meperidine, methotrexate, methyldopa, MAO inhibitors, morphine, nicotinic acid, oral contraceptives, phenothiazines, quinidine, rifampin, salicylates, steroids, sulfonamides, and theophylline. ส่วนยาที่ทำให้วัดค่า Bilirubin ได้ต่ำได้แก่ยา barbiturates, caffeine, penicillin, and high-dose salicylates

ค่าปกติ

Bilirubin หรือน้ำดีแบ่งเป็นสองชนิดคือ total (or indirect) bilirubin สูงเกิดจากโรคตับและมีการแตกของเม็ดเลือดแดง HEMOLYSIS ชนิดที่สองคือ direct bilirubin test หากสูงพบได้ในโรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคตับ hemolysis

โรคที่ทำให้เกิดดีซ่านได้แก่

ค่าปกติของผลเลือด

CBC| URINE ANALYSIS | Stool examamination | GLUCOSE | CHOLESTEROL | การตรวจการทำงานของไต KIDNEY FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของตับ LIVER FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของไทรอยด์ THYROID FUNCTION TEST | การตรวจหาสารบ่งบอกมะเร็ง | ไวรัสตับอักเสบ บีการตรวจหัวใจ

fb google