หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

การตรวจการทำงานของไต

เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ด้วยเรื่องบวมหลังเท้า หรือโลหิตจางโดยที่ไม่มีการเสียเลือด หรือเป็นการตรวจเช็กประจำปี แพทย์จะตรวจการทำงานของไตโดยการเจาะ

 1. Blood urea nitrogen (BUN) คือหา urea ในเลือด urea นี้เกิดจากเซลล์ในร่างกายตายจะมีบางส่วนถูกขับออกทางปัสสาวะ
 2. Creatinine ก็เป็นของเสียที่เกิดจากการสลายของกล้ามเนื้อที่ต้องถูกขับออก

ค่าปกติ

ผู้ใหญ่

 1. ชาย: 0.8 to 1.3 mg/dl
 2. หญิง: 0.6 to 1.0 mg/dl

เด็ก (อายุน้อยกว่า20 ปี)

 1. เด็กชาย: 0.35 + (age in years)/40
 2. เด็กหญิง: 0.35 + (age in years)/55

พยาธิสภาพ

 1. หากไตเสื่อมชนิดไม่ทำงานเลยจะเพิ่มขึ้นวันละ 1.0-1.5 mg/dl/day
 2. หากไตสูญเสียหน้าที่ไป 25-50% ค่านี้จึงจะเริ่มขึ้น
 3. ค่า craetinin เพิ่มขึ้น2 เท่าจะบ่งว่าไตสูญเสียหน้าที่ไป 50%

เพิ่มขึ้นในภาวะต่อไปนี้

 1. ไตวาย
 2. เลือดไปเลี้ยงไตลดลง
 3. ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
 4. กล้ามเนื้อได้รับอันตราย หรือ Rhabdomyolysis
 5. Ketonemia
 6. Diabetic Ketoacidosis
 7. การได้รับสาร Creatine>15-20 grams ต่อวัน อาจจะเพิ่มระดับ Creatinineในเลือดได้มากกว่า 2.0
 8. ยา
  1. Aminoglycosides
  2. Cephalosporins
   1. Cefoxitin
   2. Cephalothin
  3. Hydantoin
  4. Diuretics
  5. Methyldopa
  6. Cimetidine
  7. Trimethoprim

ลดลงในภาวะ

 1. มีกล้ามเนื้อลดลง
 2. ตั้งครรภ์
 3. การตรวจการทำงานของไต creatinin clearance
 4. การตรวจหาปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ

CBC| URINE ANALYSIS | Stool examamination | GLUCOSE | CHOLESTEROL | การตรวจการทำงานของไต KIDNEY FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของตับ LIVER FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของไทรอยด์ THYROID FUNCTION TEST | การตรวจหาสารบ่งบอกมะเร็ง | ไวรัสตับอักเสบ บีการตรวจหัวใจ

   

fb google