ยารักษาเบาหวาน glimepiride

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

 • มีผื่นคันระคายเคือง
 • ซีด มีจ้ำเลือด เลือดออกง่าย มีไข้ และอ่อนแรง
 • ชาปลายมือปลายเท้า
 • หายใจเหนือย หายใจลำบาก
 • หน้ามืดเป็นลม ปัสสาวะเข้ม อุจาระซีด
 • แน่นท้อง ไข้ต่ำๆ ตัวเหลืองตาเหลือง

ก่อนใช้ยาต้องแจ้งแพทย์

 • ประวัติการแพ้ยาที่ผ่านมา และยาที่ใช้เป็นประจำ
 • โรคประจำตัว โรคตับ โรคไต ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา glimepiride


ขนาดและวิธีใช้ยา glimepiride

 • ขนาดเริ่มต้นให้ใช้ขนาดน้อย 1-2 มก ต่อวันให้วันละครั้ง รับประทานก่อนอาหาร ไม่ควรจะอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง
 • สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่นผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ที่ไตเสื่อมให้เริ่มวันละ 1 มก
 • เมื่อปรับยาได้วันละ 2 มก หากยังคุมน้ำตาลไม่ได้ให้เพิ่มครั้งละ 1 มก ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับยาแต่ละครั้งประมาณ 1-2 สัปดาห์
 • ขนาดยาเต็มที่ไม่เกินวันละ 8 มก

ผลข้างเคียงของยา glimepiride

 • แพ้ยารุนแรงได้แก่ anaphylaxis,Stevens-Johnson Syndrome
 • โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
 • ทำให้เกิดตับอักเสบ และตัวเหลืงตาเหลือง
 • ผลต่อไขกระดูกทำให้ เกิดเม็ดลเือดขาวต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ
 • เกลือโซเดี่ยมต่ำ

ข้อห้ามในการให้ยา glimepiride

 • แพ้ยาชนิดนี้

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม C มีการศึกษาในสัตว์ก่อให้เกดผลเสีย แต่ในคนยังขาดข้อมูล