หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ถั่วเหลืองและความดันโลหิตและไขมันในเลือด

จากแนวทางการรักษาและป้องกันโรคหัวใจปี2003 กล่าวไว้ว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดจะเริ่มที่ระดับความดัน 115/75 มิลิเมตรปรอท และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อความดันเพิ่ม 20/10 มิลิเมตรปรอท ส่วนผู้ที่มีความดันระดับ 120-139/80-89 จัดอยู่ในภาวะ prehypertension ซึ่งจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยใช้โปรตีนจากถั่วเหลือง มาแทนโปรตีนจากสัตว์ ์และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูผลต่อความดันโลหิต และระดับไขมันในเลือดโดยศึกษาผู้หญิงวัยทอง 60 คน โดยความดันปกติ48 คนความดันโลหิตสูง 12 คนทั้งสองกลุ่มได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พลังงานที่ได้รับเท่ากัน แต่โปรตีนมาจากสัตว์กลุ่มหนึ่ง และมาจากถั่วเหลืองอีกกลุ่มหนึ่ง โดยทั้งสองกลุ่มจะต้องไม่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้


ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกันคือ

ผลการศึกษาพบว่า

จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวเอเซียจะมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่าประเทศตะวันตก เพราะชาวเอเซียจะรับประทานถั่วเหลืองมากกว่าตะวันตก จากข้อมูลสถิติพบว่า

ถั่วเหลืองและสุขภาพ  


fb google