หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Glycemic Index คืออะไร

Glycemic index หมายถึงอัตราการเพิ่มของน้ำตาลในเลือดเมื่อเรารับประทานอาหารชนิดหนึ่งที่มี่ Carbohydrate 50 กรัม อาหารที่มี Glycemic index ต่ำจะป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นการเลือกอาหารควรจะเลือกอาหารที่มีอัตราการเพิ่มของน้ำตาลในเลือดต่ำ

การคำนวนหา Glycemic Index เขาทำกันอย่างไร

ในการคำนวนหา Glycemic index จะทดลองใช้คนปกติโดยการรับประทานแป้ง Carbohydrate 50 กรัม และเจาะน้ำตาลในเลือดทุก 15 นาทีเพื่อที่จะดูอัตราการเพิ่มของน้ำตาลทั้งความเร็วและปริมาณที่เพิ่มหากน้ำตาลขึ้นเร็วและมากแสดงว่าสารนั้นมี Glycemic index สูง ค่า Glycemic index มีค่า 1-100 หากค่าน้อยกว่า 55 ถือว่ามีค่า GI ต่ำ ค่าอยู่ระหว่า 55-70 ถือว่ามีค่า GI ปานกลาง หากมีค่ามากกว่า 70 ถือว่ามีค่าสูง

ปัญหาของการหาค่า GI อยู่ที่การวัดจะต้องมีปริมาณ Carbohydrate 50 กรัม หากเราจะรับประทานอาหารบางชนิดที่มี Cabohydrate 50 กรัมจะต้องรับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการทดลองอาจจะรับประทานอาหารไม่ถึง 50 กรัมจึงทำให้ต่าที่วัดได้มีการแปรปรวน

นอกจากนั้นในการทดลองหลายแห่งค่าที่ได้ไม่ใกล้เคียงกันดังนั้นจึงอาจจะใช้ค่าเฉลี่ย

เราจะใช้ Glycemic Index ในการวางแผนรับประทานอาหารอย่างไร

เนื่องจากอาหารที่เรารับประทานมีมากมายคงจะจำกันไม่ได้หมด นอกจากนั้นอาหารบางชนิดก็ไม่ได้มีการหาค่า GI ดังนั้นให้จำเฉพาะอาหารที่เรารับประทานบ่อย ส่วนที่ไม่แน่ใจก็อย่ารับประทานมาก ให้หาข้อมูลก่อน แนวทางการใช้ GI ในการวางแผนรับประทานอาหารมีดังนี้

  1. รับประทานอาหารที่มี GI ต่ำหรือปานกลาง เช่น beans, oatmeal, and pasta เป็นประจำในปริมาณที่ไม่มากเกินไป ส่วนอาหารที่มี GI สูง เช่นขนมปัง ข้าว มันฝรั่งก็ให้รับประทานแต่เพียงเล็กน้อย
  1. รับประทานอาหารให้น้อย แต่บ่อย

มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ Glycemic index ของอาหาร

ตัวอย่างเช่น ปริมาณไขมัน และใยอาหารจะมีผลต่อ GI ของอาหาร ตัวอย่างของปัจจัยที่มีผลต่อ GI ของอาหาร

ข้อที่ควรพิจารณา

จะใช้ GI แทนปริมณแป้งในการควบคุมอาหารได้หรือไม่

จากการวิจัยพบว่าการวางแผนอาหารโดยดูจากปริมาณแป้งให้เข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละคนจะสามารถทำให้ควบคุมน้ำตาล ไขมันได้ดีกว่าการใช้ GI ดังนั้นควรจะใช้คำนวนปริมาณแป้งที่รับประทานให้เข้ากับวิถีชีวิต การออกกำลังกาย สำหรับการใช้ GI จะช่วยในเรื่องการเลือกประเภทอาหารที่มี GI ต่ำแทนอาหารที่มี GI สูง

ค่า Glycemic Load | การเลือกผลไม้ | การเลือกถั่ว | การเลือกผัก | การเลือกอาหาร | การเลือกเครื่องดื่ม | การเลือกของหวาน |

glycemic index  


fb google