jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตรวจปัสสาวะผู้ป่วยเอสแอลอี

การตรวจปัสสาวะ

การตรวจปัสสาวะในผู้ป่วย SLE อาจจะปกติหรืออาจจะตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะ บางรายอาจจะออกมากจนกระทั้งมีอาการบวมของขาทั้งสองข้าง นอกจากจะตรวจพบไข่ขาวแล้วยังพบ เม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะถ้าพบมากบงบอกว่าโรคกำลังกำเริบ ภาพข้างล่างคือการนำปัสสาวะไปส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

as

เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ

sd

เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ