ยาลดความดันโลหิต ACE Inhibitor

การใช้ยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม ACE inhibitor ช่วยเพิ่มอัตรารอดชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารีบให้ หลักฐานจากงานวิจัยยืนยันประโยชน์ของยานี้เมื่อให้แก่ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในรพ. ยานี้จะได้ประโยชน์มากที่สุดในผุ้ป่วย

  • กล้ามเนื้อหัวใจด้านหน้า anterior infarction ขาดเลือด
  • ปอดคั่งน้ำ หรือมี LV ejection fraction ต่ำกว่า 40%

แนะนำให้กิน ยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม ACE inhibitor ภายใน 24 แรกหลังเกิดอาการในผู้ป่วย STEMI ที่มีปอดคั่งน้ำ หรือมี LV ejection fraction 40% ที่ไม่มีความดันต่ำ (SBP <100 mm Hg หรือตกจากเดิมมากกว่า 30 mm Hg) และแนะนำให้กิน ACE inhibitor ในผู้ป่วยทุกรายที่เป็น AMI ไม่ว่าจะเปิดหลอดเลือดหรือไม่ก็ตาม

ห้ามฉีด ACE inhibitors ทาง IV ใน 24 ชั่วโมงแรกเพราะจะมีความเสี่ยงต่อความดันเลือดตก

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดด้วยยา

เพิ่มเพื่อน