เครื่องตรวจความรุนแรงของโรคหอบหืด Peak Flow Meter

 

เราสามารถบอกความรุนแรงของโรคหอบหืด จากอาการ และจากความเร็วของลมโดยผ่านเครื่อง Peak Flow Meter

ความแม่นยำของการวัด PEF [peak expiratory flow]ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วย และวิธีการวัด

   • ให้ผู้วัดยืน ต่ำแหน่งของเข็มวัดอยู่ต่ำสุด
  • หายใจเข้าให้เต็มที่ อม peak flow meter ไว้ในปาก หุบปากให้สนิทแล้วเป่าลมออกอยางแรงและเร็วที่สุด
  • จดค่าที่ได้
  • วัดใหม่อีก 2 ครั้ง จดค่าที่ดีที่สุดไว้
  • วัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตอนตื่นนอน และตอนบ่าย
  • วัดก่อน และหลังพ่นยา

จดค่าที่ดีที่สุดซึ่งเป็นค่าที่แพทย์ และผู้ป่วยใช้ในการวางแผนการรักษา[Best peak expiratory flow]

การวินิจฉัยโรคหอบหืด การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจ Peak flow rate

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรังโรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ