หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labor)

การคลอดก่อนกำหนดคือ การคลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ เนื่องจากมดลูกบีบตัว ปากมดลูกเปิดและบางก่อนกำหนดทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด เด็กที่คลอดออกมาอาจยัง เจริญเติบโตไม่สมบูรณเต็มที่ ความสมบูรณ์ของเด็กจะขึ้นอยู่กับอายุครรภ์เมื่อคลอด เด็กที่คลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 25 สัปดาห์อาจเสียชีวิต เด็กที่คลอดด้วยอายุครรภ์ น้อยๆแต่รอดชีวิตก็อาจจะมีปัญหาในการหายใจ อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สำหรับการคลอดก่อนกำหนดหากทราบล่วงหน้าแพทย์สามารถให้ยากระตุ้นให้ปอดสมบูรณ์ก่อนคลอด ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

การคลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด

ความเสี่ยงที่เกิดจากโรคประจำตัวได้แก่

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด

อาการแสดงของการคลอดก่อนกำหนด ได้แก่

อาการเตือนการคลอดก่อนกำหนด

วิธีการนับการหดตัวของมดลูก

การนับการหดตัวของมดลูกไม่ยาก คุณแม่คลำที่มดลูก หากมดลูกบีบตัวจะรู้สึกว่าแข็ง เมื่อมดลูกคลายตัวจะนุ่ม โดยทั่วไปการบีบตัวจะไม่สม่ำเสมอและไม่รุนแรง หากการบีบตัวสม่ำเสมอเช่นทุก10 นาทีและปวดมากขึ้นแสดงว่าอาจจะเป็นการบีบตัวของมดลูกที่เข้าสู่กระบวนการคลอด ควรจะไปพบแพทย์

หากมีอาการสงสัยว่าจะมีการคลอดก่อนกำหนดควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร

หากเฝ้าดูอาการหนึ่งชั่วโมงอาการยังไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์

การวินิจฉัย

สามารถทำได้โดย แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจครรภ์เพื่อดูการบีบตัวของมดลูก ตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ ตรวจการบางและขยายตัวของปากมดลูก

 แพทย์จะทำการยับยั้งการคลอดก่อนกำหนด หรือจะดำเนินการคลอด ที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ของทารก สุขภาพของมารดาและทารก ศักยภาพของหน่วยบริบาลทารกแรกเกิดอาการวิกฤต (Intensive care nursery) ที่จะสามารถดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด

การยับยั้งการคลอดก่อนกำหนด

แพทย์จะไม่ให้ยาเพื่อยับยั้งการคลอดก่อนกำหนดในกรณีที่

หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงจะดูแลตนเองอย่างไร เพื่อป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด

 

อาการคลอดก่อนกำหนด การตั้งครรภ์

fb google