หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

โพแทสเซี่ยม

หน้าที่ของโพแทสเซี่ยม

โพแทสเซี่ยมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่าง เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ร่วมกับเกลือ โซเดียม คลอไรด์ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยมในการนำไฟฟ้า โพแทสเซี่ยมยังเป็นแร่ที่สำคัญในการบีบตัวของกล้ามเนื้อทั่วไป และกล้ามเนื้อหัวใจ และระบบทางเดินอาหาร การที่มีค่าโพแทสเซี่ยมสูงไปหรือต่ำเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่นหัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ร่างกายคนเราปรับสมดุลของโพแทสเซี่ยมโดยได้รับจากอาหารและน้ำดื่ม และสูญเสียทางปัสสาวะ เหงื่อ และทางเดินอาหาร

โพแทสเซี่ยมพบได้ในอาหารหลายประเภท เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ นม

ความผิดปกติที่พบได้

ความสมดุลของโพแทสเซี่ยม

ร่างกายจะมีความสมดุลของเกลือแร่ ความสมดุลของโพแทสเซี่ยมขึ้นอยู่กับปริมาณของ เกลือโซเดี่ยม และแมกนีเซี่ยม กล่าวคือหากเรารับประทานเกลือโซเดียมมากไปจะทำให้เกลือโปแตศเซี่ยมต่ำลง นอกจากนั้น การอาเจียน หรือถ่ายเหลว เหงื่ออกมาก หรือการขาดสารอาหารจะทำให้เกลือโพแทสเซี่ยมต่ำลง

ภาวะโพแทสเซี่ยมในเลือดต่ำ Hypokalemia

เกิดจากกร่างกายเสียเกลือแร่โพแทสเซี่ยมซึ่งเกิดได้ทั้งทางปัสสาวะเช่นการได้รับยาขับปัสสาวะ หรือทางเดินอาหาร เช่นการเกิดคลื่นไส้หรือ่ายเหลวหากต่ำมากๆจะเกิดอาการ อ่อนแรงกล้ามเนื้อ ไม่มีแรง ท้องอืด หากเป็นมากอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หากเกิดอาการดังกล่าวจำเป็นต้องรีบให้การรักษา

ความดันโลหิตสูง

มีรายงานว่าหากโพแทสเซี่ยมในเลือดต่ำจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เมื่อให้เกลือแร่โพแทสเซี่ยมจะทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงได้ สำหรับคนทั่วไปไม่แนะนำให้ซื้อรับประทานเองเพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียง

โพแทสเซี่ยมและโรคกระดูกพรุน

จากการศึกษาพบว่าการได้รับโพแทสเซี่ยมอย่างเพียงพอจะป้องกันโรคกระดูกพรุนได้

โพแทสเซี่ยมกับโรคอัมพาต

การได้รับโพแทสเซี่ยมจากธรรมชาติอย่างเพียงพอจะลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง แต่การรับประทานโพแทสเซี่ยมเม็ดไม่ได้ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

แหล่งอาหารที่ให้โพแทสเซี่ยม

ได้ผลไม้เช่นกล้วย มะนาว ส้ม avocados, cantaloupes, มะเขือเทศ มันฝรั่ง ปลาsalmon, cod,ไก่และเนื้อสัตว์

ขนาดที่ต้องการประจำวัน

ในเด็ก

ผู้ใหญ่

ต่อหน้าที่ 2 | การให้โพแทสเซี่ยมในการรักษาความดันโลหิต | ภาวะโพแทสเซี่ยมสูง | โพแทสเซี่ยมในเลือดต่ำ | ปริมาณโพแทสเซี่ยมในอาหาร

A diet that includes natural sources of potassium is important in controlling blood pressure because potassium lessens the effects of sodium. The recommended daily intake of potassium for an average adult is about 4,700 milligrams per day.

But potassium should be considered as only part of your total dietary pattern. Factors such as salt intake, amount and type of dietary fat, cholesterol, protein and fiber, as well as minerals such as calcium and magnesium may affect blood pressure. Researchers attribute changes in blood pressure to certain patterns of food consumption.

For example, the D.A.S.H. (Dietary Approaches to Stop Hypertension) eating plan study found that a diet rich in fruits, vegetables, fat-free or low-fat (1 percent) milk and milk products, whole grain foods, fish, poultry, beans, seeds and unsalted nuts reduced systolic and diastolic blood pressure by 5.5/3.0 mm Hg compared to the control diet (what the average American eats). The D.A.S.H. eating plan also contained less salt and sodium; sweets, added sugars and sugar-containing beverages; fats; and red meats than the typical American diet.

Many of the elements of the D.A.S.H. eating plan --- fruits, vegetables, fat-free or lowfat (1 percent) dairy foods and fish --- are good natural sources of potassium.

 Potassium-rich foods include:

Is it possible to have too much potassium?

Too much potassium can be harmful in many older persons and those with kidney disorders. Potassium affects the balance of fluids in the body. As we get older, our kidneys become less able to remove potassium from our blood. Therefore, before taking any over-the-counter potassium supplement, consult your healthcare professional.

You should also ask your doctor before trying salt substitutes, because these contain potassium chloride and may be harmful for people with certain medical conditions.

POTASSIUM AND YOUR CKD DIET

Play a Video on this Topic

What is potassium and why is it important to you?

Potassium is a mineral found in many of the foods you eat. It plays a role in keeping your heartbeat regular and your muscles working right. It is the job of healthy kidneys to keep the right amount of potassium in your body. However, when your kidneys are not healthy, you often need to limit certain foods that can increase the potassium in your blood to a dangerous level. You may feel some weakness, numbness and tingling if your potassium is at a high level. If your potassium becomes too high, it can cause an irregular heartbeat or a heart attack.

What is a safe level of potassium in my blood?

Ask your doctor or dietitian about your monthly blood potassium level and enter it here:

If it is 3.5-5.0………………………You are in the SAFE zone If it is 5.1-6.0………………………You are in the CAUTION zone If it is higher than 6.0……………..You are in the DANGER zone

How can I keep my potassium level from getting too high?

What foods are high in potassium (greater than 200 milligrams per portion)?

The following table lists foods that are high in potassium. The portion size is ½ cup unless otherwise stated. Please be sure to check portion sizes. While all the foods on this list are high in potassium, some are higher than others.

High-Potassium Foods
Fruits Vegetables Other Foods
Apricot, raw (2 medium) dried (5 halves) Acorn Squash Bran/Bran products
Avocado (¼ whole) Artichoke Chocolate (1.5-2 ounces)
Banana (½ whole) Bamboo Shoots Granola
Cantaloupe Baked Beans Milk, all types (1 cup)
Dates (5 whole) Butternut Squash Molasses (1 Tablespoon)
Dried fruits Refried Beans Nutritional Supplements:   Use only under the   direction of your doctor   or dietitian.
Figs, dried Beets, fresh then boiled
Grapefruit Juice Black Beans
Honeydew Broccoli, cooked Nuts and Seeds (1 ounce)
Kiwi (1 medium) Brussels Sprouts Peanut Butter (2 tbs.)
Mango(1 medium) Chinese Cabbage Salt Substitutes/Lite Salt
Nectarine(1 medium) Carrots, raw Salt Free Broth
Orange(1 medium) Dried Beans and Peas Yogurt
Orange Juice Greens, except Kale Snuff/Chewing Tobacco
Papaya (½ whole) Hubbard Squash
Pomegranate (1 whole) Kohlrabi
Pomegranate Juice Lentils
Prunes Legumes
Prune Juice White Mushrooms, cooked (½ cup)
Raisins Okra
  Parsnips
  Potatoes, white and sweet
  Pumpkin
  Rutabagas
  Spinach, cooked
  Tomatoes/Tomato products
  Vegetable Juices

What foods are low in potassium?

The following table list foods which are low in potassium. A portion is ½ cup unless otherwise noted.Eating more than 1 portion can make a lower potassium food into a higher potassium food.

Low-Potassium Foods
Fruits Vegetables Other Foods
Apple (1 medium) Alfalfa sprouts Rice
Apple Juice Asparagus (6 spears) Noodles
Applesauce Beans, green or wax Pasta
Apricots, canned in juice Cabbage, green and red Carrots, cooked Bread and bread products (Not Whole Grains)
Blackberries Cauliflower Cake: angel, yellow
Blueberries Celery (1 stalk) Coffee: limit to 8 ounces
Cherries Corn, fresh (½ ear) frozen (½ cup) Pies without chocolate or high potassium fruit
Cranberries Cucumber Cookies without nuts or chocolate
Fruit Cocktail Eggplant Tea: limit to 16 ounces
Grapes Kale
Grape Juice Lettuce
Grapefruit (½ whole) Mixed Vegetables
Mandarin Oranges White Mushrooms, raw (½ cup)
Peaches, fresh (1 small) canned (½ cup) Onions
Pears, fresh (1 small) canned (½ cup) Parsley
Pineapple Peas, green
Pineapple Juice Peppers
Plums (1 whole) Radish
Raspberries Rhubarb
Strawberries Water Chestnuts, canned
Tangerine (1 whole) Watercress
Watermelon (limit to 1 cup) Yellow Squash
Zucchini Squash

How do I get some of the potassium out of my favorite high-potassium vegetables?

The process of leaching will help pull potassium out of some high-potassium vegetables. It is important to remember that leaching will not pull all of the potassium out of the vegetable. You must still limit the amount of leached high-potassium vegetables you eat. Ask your dietitian about the amount of leached vegetables that you can safely have in your diet.

How to leach vegetables.

For Potatoes, Sweet Potatoes, Carrots, Beets, Winter Squash, and Rutabagas:

  1. Peel and place the vegetable in cold water so they won't darken.
  2. Slice vegetable 1/8 inch thick.
  3. Rinse in warm water for a few seconds.
  4. Soak for a minimum of two hours in warm water. Use ten times the amount of water to the amount of vegetables. If soaking longer, change the water every four hours.
  5. Rinse under warm water again for a few seconds.
  6. Cook vegetable with five times the amount of water to the amount of vegetable.

References: Bowes & Church Food Values of Portions Commonly Used, 17th Ed., Pennington, JA, Lippincott, 1998. Diet Guide for Patients with Kidney Disease, Renal Interest Group-Kansas City Dietetic Association, 1990.

More than 20 million Americans—one in nine adults—have chronic kidney disease, and most don't even know it. More than 20 million others are at increased risk. The National Kidney Foundation, a major voluntary health organization, seeks to prevent kidney and urinary tract diseases, improve the health and well-being of individuals and families affected by these diseases, and increase the availability of all organs for transplantation. Through its 50 affiliates nationwide, the foundation conducts programs in research, professional education, patient and community services, public education and organ donation. The work of the National Kidney Foundation is funded by public donations.

 

   

 


fb google