หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ภาพแสดงการตรวจ ultrasound ผ่านทางทวารหนัก จะเห็นเนื้องอก และหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนืองอก

   

fb google