ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความเครียดเรื้อรัง

 1. ปัจจัยทั่วๆไปที่มีผลต่อความเครียดได้แก่

ปัจจัยที่มีผลความรุนแรงของความเครียด

 • การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เด็กที่ได้รับความรักความอบอุ่น และได้รับการอบรมที่ดีจะมีความทนทานต่อความเครียด มากกว่าเด็กที่มีครอบครัวที่แตกแยก มีการะเลาะกันในครอบครัว
 • บุคลิกภาพของคนที่จะเครียดง่าย
 • กรรมพันธุ์ คนบางครอบครัวจะมีความสามารถในการผ่อนคลายได้น้อยกว่าคนอื่น จึงทำให้เครียดเรื้อรัง
 • โรคบางชนิดที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรค rheumatoid arthritis โรคภูมิแพ้
 • ระยะเวลาและปริมาณความเครียดที่ได้รับ หากเจอความเครียดอย่างมากละเป็นเวลานานจะทำให้เกิดโรคจากความเครียดได้มาก

บุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดได้ง่าย

 • คนวัยรุ่น เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ต่อการรับสภาพและการปรับตัวต่อความเครียด
 • ผู้หญิงจะเกิดความเครียดได้บ่อยกว่าผู้ชายเนื่องจากผลของฮอร์โมนเพศ
 • ผู้หญิงทำงานจะมีความเครียดทั้งที่ทำงานและที่บ้าน
 • คนที่มีการศึกษาต่ำ
 • ม่ายหรือคนที่หย่า
 • คนตกงาน
 • คนที่อยู่คนเดียว
 • คนที่อาศัยในเมืองจะเครียดง่ายกว่าคนในชนบท
 1. ความเครียดในวัยเด็ก พบว่าเด็กที่ครอบครัวอบอุ่นจะมีระดับฮอร์โมนความเครียดต่ำกว่าเด็กที่ครอบครัวแตกแยก สาเหตุสำคัญของความเครียดในเด็กได้แก่แม่ที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือก้าวร้าวจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด รองลงมาได้แก่ความยากจน และการอยู่ในชุมชนแออัด เด็กผู้หญิงจะเกิดความเครียดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แต่เด็กผู้ชายจะเกิดความเครียดจากการเรียนที่ตกต่ำการเปลี่ยนโรงเรียน
 2. ความเครียดในผู้สูงอายุ ท่านที่อยู่กับผู้สูงอายุต้องเข้าใจผู้สูงอายุด้วยเพรากลุ่มนี้จะเครียดได้บ่อย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ไม่สามารถทำได้อย่างตอนอายุน้อย การเจ็บป่วยซึ่งจะพบมากขึ้น นอกจากนั้นสถานะในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปจากผู้นำในครอบครัวเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย นอกจากนั้นความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับกับความเครียดก็ลดลง
 3. ผู้ที่ดูแลคนอื่น เช่นดูแลคู่ครองที่เป็นอัมพาต กลุ่มคนเหล่านี้จะมีโรคที่เกิดจากความเครียดได้สูงกว่ากลุ่มอื่นโดยเฉพาะกลุ่มดังต่อไปนี้
 • มีรายได้ต่ำ
 • อยู่กับผู้ป่วยสองต่อสอง
 • ผู้ป่วยที่ต้องดูแลอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้
 • ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยที่ต้องดูแล

นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มพยาบาลที่ต้องให้บริการผู้ป่วยก็มีความเครียดสูง

 1. ผู้ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย โกรธง่าย โมโหร้ายจะเกิดโรคจากความเครียดได้ง่าย
 2. ผู้ที่ขาดญาติหรือมิตร เวลามีปัญหาไม่สามารถปรึกษาผู้อื่นจะเกิดโรคได้ง่ายกว่าคนอื่น
 3. เครียดจากงาน จากการสำรวจที่ประเทศอเมริกาพบว่าร้อยละ 40 บอกงานที่ทำอยู่ทำให้เกิดความเครียด ความเครียดที่เกิดจากงานมักจะเป็นความเครียดเรื้อ ทำให้เกิดเกิดอาการเสียสมาธิ ง่วงนอน ปวดหลัง เกิดอุบัติเหตุขณะทำงานได้ง่าย ลักษณะที่เกิดความเครียดงาน
 • ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างเจ้านายและลูกน้อง
 • ไม่มีความมั่นคงในงาน
 • ชั่วโมงทำงานมากเกินไป
 • ผู้ที่จากครอบครัวเป็นเวลานาน
 • รายได้ไม่เป็นไปตามความหนักและความรับผิดชอบของงาน
 • ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
 • ความคาดหวังของคนรับบริการและเจ้านายสูงเกินความเป็นจริง

กลับหน้าเดิม