วิธีการที่จะจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างบุคคล

คนเราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกันจะแยกอยู่เดี่ยวๆไม่ได้ แต่การอยู่รวมกันก็เกิดปัญหาความต้องการไม่ตรงกัน ความคิดไม่ตรงกันทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเครียด วิธีการที่จะจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลมีดังนี้

  1. เผชิญกับปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นให้นัดหมายวัน และเวลาที่จะปรับความเข้าใจ
  2. ให้รับฟังปัญหาของกันและกันโดยที่ไม่มีการขัดขวาง หากสถานการณ์รุนแรงให้หยุดจนกระทั้งอารมณ์สงบค่อยคุยกัน หรืออาจจะเขียนใส่กระดาษ แล้วแลกเปลี่ยนกันอ่าน หลังจากนั้นหนึ่งวันให้กลับมาปรึกษากันอีกครั้ง
  3. สรุปปัญหาให้นำปัญหาที่เกิดมาประเมินว่า ปัญหาใดยอมรับได้ ปัญหาใดยังต้องแก้ไขเพื่อหาข้อสรุปแก้ไขต่อไป
  4. หาทางแก้ไข เมื่อทราบปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไข อย่ารีบร้อนตัดแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ให้หาหลายๆแนวทาง แล้วปรึกษากันถึงผลดีผลเสียของแต่ละแนวทาง
  5. ให้เคารพและปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เลือกเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง
  6. การนำแผนมาปฏิบัติ เมื่อใครไม่ปฏิบัติตามก็ให้ชี้แจงในลักษณะที่ไม่ก้าวร้าว
  7. ทบทวนข้อตกลง เมื่อได้ปฏิบัติแล้วและปฏิบัติไประยะหนึ่งให้ประเมินว่าสำเร็จตามแผนหรือไม่ หากไม่สำเร็จให้ปฏิบัติข้อหนึ่งใหม่

กลับหน้าเดิม