หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การติดไข้หวัดนกในคน

เชื้อไข้วัดนกคืออะไร avian influenza

เชื้อไข้หวัดนกเป็นเชื้อไวรัสโดยธรรมชาติจะติดต่อในนกเท่านั้น นกป่า นกเป็นน้ำจะเป็นพาหะของโรค เชื้อจะอยู่ในลำไส้โดยที่ตัวนกไม่มีอาการ เมื่อนกป่าเหล่านี้อพยพไปก็จะนำเชื้อนั้นไปด้วย เมื่อสัตว์อื่น เช่นไก่ เป็ด หมูเมื่อไก่หรือสัตว์เลี้ยงอื่นได้รับเชื้อไข้หวัดนกจะเกิดอาการสองแบบคือ
  1. หากได้รับเชื้อชนิดไม่รุนแรง low pathogenic สัตว์เลี้ยงนั้นอาจจะมีอาการไม่มากและหายได้เอง
  2. หากเชื้อที่ได้รับมีความรุนแรงมาก highly pathogenic ก็จะทำให้สัตว์เลี้ยงตายหมดโดยมากภายใน 2 วัน
อาการของการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน

ระยะฟักตัวในคนสั้น ประมาณ 2 ถึง 8 วันและอาจจะอยู่ได้นานถึง 17 วัน สำหรับองค์การอนามัยโลกได้แนะนำใช้เวลา 7 วันสำหรับการซักประวัติเรื่องการระบาด ในคนอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน

ทีสำคัญก่อนไปพบแพทย์ต้องแจ้งแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ว่าได้สัมผัสไก่ที่ตายจากไข้หวัดนก หรือสัมผัสผู้ที่ป่วยด้วยไข้หวัดนก เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมการป้องกันการแพร่ของเชื้อ และระหว่างการเดินทางไม่ควรโดยสารรถสาธารณะที่มีคนมาก ให้สวมหน้ากากอนามัย

การวินิจฉัยไข้หวัดนก

เกณฑ์การวินิจฉัยไข้หวัดนกสำหรับผู้ที่นอนในโรงพยาบาล

  1. ตรวจรังสีปอดพบว่ามีปอดบวม หรือมีอาการหายใจวาย
  2. มีประวัติการไปแหล่งระบาดของไข้หวัดนก 10 วันนับตั้งแต่เกิดอาการ

ร่วมกับมีอาการดังต่อไปนี้

  1. มีไข้มากกว่า 38 องศา และ
  2. มีอาการทางเดินระบบหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หายใจหอบ และ
  3. ประวัติสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค หรือสัมผัสกับคนป่วยภายใน 10 วันก่อนเกิดอาการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์
กาารักษา

การรักษาจะให้ยา oseltamivir (Tamiflu) หรือ zanamivir (Relenza) โดยให้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ และให้ยานี้กับสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว

ทำไมต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเชื้อ H5N1

เชื้อไข้หวัดนกมีด้วยกันหลายสายพันธ์ แต่ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้เนื่องจาก

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการกำจัดแหล่งที่มีการระบาดของเชื้ออย่างรวดเร็วจะป้องกันการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกครั้งใหญ่ได้ เพราะจากสถิติพบว่าทุก 100 ปีจะมีการระบาดใหญ่ 3-4 ครั้ง วิธีป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกมีขั้นตอนดังนี้

มีวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกหรือยัง

ยังไม่มีการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกเพื่อจำหน่าย แต่ได้มีความพยายามทดสอบการผลิตวัคซีนตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีการผลิตวัคซีนต้นแบบ และได้ทดลองในคนที่แข็งแรง 450 คนซึ่งผลการศึกษายังไม่ออก อ่านรายระเอียดที่นี่

นอกจากนั้นเชื้อที่ระบาดเมือปีคศ2004และ คศ.2005 ก็ยังไม่มีการกลายพันธ์

การติดต่อของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกจากสัตว์สู่คน

เชื้อไข้หวัดใหญ่ Influenza ได้มีการระบาดใหญ่[Pandemic]่มาแล้ว 4 ครั้งในปี คศ 1918[H1N1] ,1957[H2N2], 1968[H3N2],1977[H3N1] เชื่อในการระบาดทั่วโลกแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้ออย่างมากที่เรียกทางการแพทย์ว่า Antigenic shift สำหรับการระบาดย่อยตามภูมิภาค(epidermic)จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเชื่อไม่มากที่เรียกว่า antigenic drift เมื่อมีการระบาดย่อยหลายๆครั้งจะเกิดการระบาดใหญ่

วิธีการติดต่อ

การติดต่อไข้หวัดนกจากสัตว์สู่คนได้ 2 วิธี

  1. ได้รับเชื้อจากสัตว์หรือสิ่งแวดล้อม เช่น
  1. การติดจากพาหะของโรคเช่นหมู

การกลายพันธุ์สามารถเกิดได้ในหมูหรือคนหากเกิดการติดเชื้อทั้งไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่พร้อมกันทำให้เชื้อไข้หวัดใหญ่มีการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจหาตัวเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในคนเพื่อตรวจดูว่ามีการกลายพันธุ์หรือไม่

การป้องกันการติดเชื้อในคน

การป้องกันการระบาด
การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

กลับหน้าเดิม

   

fb google