หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การปฐมพยาบาลที่เกิดเหตุ

เป็นลม

โดยเฉลี่ยผู้ป่วยมักจะรอประมาณ 3 ชัวโมงหลังจากที่เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งทำให้เสียเวลาในการรักษา ดังนั้ถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และมีอาการแน่นหน้าอกดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติดังนี้

1669

ข้อแนะนำ

What to Do When Symptoms Occur

People who have symptoms of a heart attack should take the following actions:

 

   

fb google