ยากั้นเบต้า

 

ยากั้นเบต้า จะลดความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจโดยลดการเต้นของหัวใจและลดความดันโลหิต ยากั้นเบต้าจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และมัจะให้กับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโคโรนารี

ประโยชน์ของการให้ยากั้นเบต้า (-blockers)

 • ลดขนาดของ infarct
 • ลดการเกิด cardiac rupture
 • และลดอัตราตายของผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดลงได้188–190 
 • นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิด ventricular ectopy และ VF ได้ด้วย191,192 
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยากั้นเบต้าเข้าหลอดเลือดดำจะมีอัตราเกิด postinfarction ischemia และ nonfatal AMI     ต่ำลง
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากั้นเบต้าทันทีพบว่าอัตราตายและอัตราเกิด nonfatal infarction ลดลงเล็กน้อยแต่ก็มีนัยสำคัญข้อบ่งห้ามของการให้ยากั้นเบต้า

 • (1) LV failure และปอดบวมน้ำระดับปานกลางหรือรุนแรง
 • (2) ภาวะหัวใจเต้นช้า (<60 ครั้งต่อนาที),
 • (3) ความดันเลือดซีสโตลิกต่ำกว่า 100 mm Hg
 • (4) มีอาการแสดงว่าเลือดไปเลี้ยงปลายแขนปลายขาไม่ดี
 • (5) second-degree or third-degree heart block
 • (6) โรคทางเดินหายใจอุดกั้นที่กลับมามีอาการ

กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวระดับปานกลางหรือรุนแรงร่วมอยู่ด้วย ควรให้ยากั้นเบต้าแบบกินดีกว่า หลังจากผู้ป่วยเพิ่งกลับมา stable ใหม่อาจจะต้องให้ยาแบบแบ่งให้ทีละน้อย (titrate) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ยา ACE inhibitors ซึ่งมีหลักฐานว่าลดอัตราตายใน 30 วันได้ ควบคู่กันไปกับยากั้นเบต้าตั้งแต่ระยะแรกของการรักษา อ่านBeta blocker

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดด้วยยา

เพิ่มเพื่อน