ยาคุมกำเนิด Lynestrenol

ชื่อสามัญ Lynestrenol

ชื่อทางการค้า Dailyton ,Exluton

ข้อบ่งชี้ในการใช้

 • คุมกำเนิด ขนาดที่ใช้ 0.5 มก/วัน
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือนใช้ขนาด 5-10 มก/วัน

ข้อห้ามใช้

 • การตั้งครรภ์
 • เลือดออกช่องคลอดที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคหลอดเลือดแดง
 • เนื้องอกตับ Adenama
 • ประวัติมะเร็งเต้านม
 • เป็นไข่ปลาอุมาก่อน

ควรระวังการใช้ในผู้ป่วย

ผลข้างเคียงของยา

 • มีอาการจุกเสียดท้อง
 • มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
 • บวม
 • มีผื่น ลมพิษ
 • เต้านมโตและเจ็บ
 • ปวดศีรษะ
 • ประจำเดือนมากระปริดกระปอย
 • มีการเปลี่ยนแปลงผลเลือดการตรวจตับ
 • อัตรายที่อาจจะเสียชีวิต คือแพ้ยาชนิด Anaphylaxis

การใช้ยาคุมนี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

เนื่องจากยาคุมนี้อาจจะทำให้ยาอื่นที่รับประทานร่วมกันออกฤทธืทั้งมากและน้อยซึ่งอาจจะเกิดผลเสีย ดังนั้นก่อนรับประทานยานี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังรับประทานยาอื่นอยู่

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

จัดความปลอดภัยในกลุ่ม D ให้หลีกเลี่ยงในการใช้ แต่หากจำเป็นก็ใช้ได้