jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาคุมกำเนิด Lynestrenol

ชื่อสามัญ Lynestrenol

ชื่อทางการค้า Dailyton ,Exluton

ข้อบ่งชี้ในการใช้

ข้อห้ามใช้

ควรระวังการใช้ในผู้ป่วย

ผลข้างเคียงของยา

การใช้ยาคุมนี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

เนื่องจากยาคุมนี้อาจจะทำให้ยาอื่นที่รับประทานร่วมกันออกฤทธืทั้งมากและน้อยซึ่งอาจจะเกิดผลเสีย ดังนั้นก่อนรับประทานยานี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังรับประทานยาอื่นอยู่

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

จัดความปลอดภัยในกลุ่ม D ให้หลีกเลี่ยงในการใช้ แต่หากจำเป็นก็ใช้ได้