การติดสุรา alcohol abuse

ดื่มอย่างไรถึงจะเรียกว่าการติดสุรา alcohol abuse

Alcohol Abuse หรือ การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด หมายถึง พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลเสียต่อต่อสุขภาพทั้งกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ การทำงาน การเงิน ของบุคคลสุขภาพ หรือด้านอื่นๆ ของชีวิต โดยที่การใช้สุรานี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์สังคม และความเสียหายที่เกิดขึ้นในครอบครัวและความสัมพันธ์ โดยอาจมีการบริโภคสุราในปริมาณที่มากเกินไป หรือการบริโภคในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มสุราระหว่าง การขับขี่และการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงหรือทำลายอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การใช้สุราอย่างไม่มีความรับผิดชอบนี้อาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพต่างๆ เช่น โรคตับ โรคหัวใจ ภาวะซึมเศร้า และโรคสมอง เป็นต้น ดังนั้น

การดื่มแอลกอฮอล์ที่ถือว่าเป็นติดสุร Alcohol Abuse นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้:

การดื่มหนัก: 

หมายถึง การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆ

การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในคราวเดียวอาจทำให้เกิดพิษจากแอลกอฮอล์ได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งหน่วยหมายถึง

การบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ งาน และ/หรือทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย คุณกำลังเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากเกินไปเมื่อ:

 • สำหรับผู้ชาย: ดื่มมากกว่า 4 แก้วต่อวัน
 • สำหรับผู้หญิง: ดื่มมากกว่า 3 แก้วต่อวัน

การดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นปัญหา: 

หมายถึง พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลเสียต่อชีวิต

ตัวอย่างพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง Alcohol Abuse:

ผลกระทบของ Alcohol Abuse

Alcohol Abuse หรือ การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด ส่งผลเสียต่อชีวิตในหลายๆ ด้าน ดังนี้

1. ผลกระทบต่อร่างกาย

การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในครั้งเดียวหรือหลายครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ได้แก่:

2. ผลกระทบต่อจิตใจ

3. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์

4. ผลกระทบต่อการทำงาน

5. ผลกระทบต่อการเงิน

6.ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคุณ

การดื่มมากเกินไปสามารถลดทักษะการตัดสินของคุณและลดความยับยั้งลง ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมที่เป็นอันตราย ได้แก่:

สาเหตุของ Alcohol Abuse

ปัจจัยทางพันธุกรรม จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อร่างกายและพฤติกรรมของคุณ ทฤษฎีแนะนำว่าสำหรับบางคน การดื่มมีผลกระทบที่แตกต่างกันและแรงกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์

เมื่อเวลาผ่านไป การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเปลี่ยนการทำงานปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์แห่งความสุข การตัดสิน และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความอยากดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพยายามฟื้นฟูความรู้สึกดีๆ หรือลดความรู้สึกด้านลบลง

สาเหตุของการใช้แอลกอฮอล์มากเกินไปคืออะไร?

ผู้คนละเมิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลหลายประการ อาจเป็นเพราะแรงกดดันทางสังคม ความปรารถนาที่จะผ่อนคลาย กลไกในการรับมือกับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ความตึงเครียด ความเหงา ความสงสัยในตัวเองหรือความทุกข์ หรือประวัติครอบครัวเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด

หากคุณมีประวัติครอบครัวเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด คุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นในการต่อต้านหรือจำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิธีอื่นๆ ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์:

 

สัญญาณและอาการของการใช้แอลกอฮอล์มากเกินไป(ในทางที่ผิด alcohol abuse)

อาการและอาการแสดงของการติดสุราอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่อาการที่พบบ่อยได้แก่:

ปัจจัยเสี่ยงภาวะติดสุรา

การดื่มแอลกอฮอล์อาจเริ่มในวัยรุ่น แต่ความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์มักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงอายุ 20 และ 30 ปี แม้ว่าจะเริ่มได้ในทุกช่วงอายุก็ตาม

อาการของการดื่มแอลกอฮอล์มากไป

อาการที่บอกให้คุณทราบว่าคุณดื่มสุรามากเกินไป:

แอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพของคุณในรูปแบบอื่นเช่นกัน ก็สามารถทำให้เกิดโรคตับแข็ง, โรคตับ. เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของทารกได้หากคุณดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดแผลเลือดออกและทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารระคายเคืองได้ แอลกอฮอล์ยังทำให้คุณมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น รู้สึกไม่สบายหรือเวียนศีรษะ ทำให้คุณมีกลิ่นปาก และทำให้ผิวแตกลาย

การวินิจฉัยการติดสุราและโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นอย่างไร?

การวินิจฉัยภาวะติดสุราหรอพิษสุราเรื้อรังจะต้องอาศัยประวัติจากครอบครัวและเพื่อร่วมให้ข้อมูลปริมาณสุราที่ดื่ม ลักษณะของการดื่มสุรา พฤติกรรมการดื่มสุรา ผลการตรวจปริมาณสุราและโรคประจำตัว

โรคพิษสุราเรื้อรังและการติดสุราสามารถวินิจฉัยได้โดยอาศัยปัจจัยดังต่อไปนี้

แนวทางการรักษาภาวะติดสุรา Alcohol Abuse

ภาวะติดสุรา (Alcohol abuse) เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์ การรักษาภาวะนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกดื่มสุราและกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น การรักษาภาวะติดสุรามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา สุขภาพของผู้ป่วย และความต้องการของผู้ป่วย แนวทางการรักษาทั่วไป ได้แก่

1.การบำบัดทางจิตวิทยา 

การบำบัดมีหลายรูปแบบ เช่น การบำบัดแบบกลุ่ม การบำบัดแบบครอบครัว และการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจปัญหาของตน เรียนรู้วิธีการเลิกดื่มสุรา และจัดการกับความเครียด

การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT)

การบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy) หรือที่เรียกกันว่า CBT

CBT คือจิตบำบัด คือการพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อบำบัดปัญหาที่เราอยากจะจัดการ ดั้งเดิมแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ใช้กับโรคซึมเศร้า โดยมีหลักการอยู่ว่า คนซึมเศร้าเพราะมีวิธีคิดที่บิดเบือนจนทำให้เกิดความเศร้าขึ้นมา เช่น คิดโทษตัวเองว่าตัวเองไม่ดี คิดมองโลกในแง่ลบมากเกินไป CBT ก็เลยมีกระบวนการที่จะปรับความคิด หรือ cognitive เพื่อให้อารมณ์เศร้าดีขึ้น อีกส่วนคือการปรับพฤติกรรม หรือ bahavior เพราะพฤติกรรมบางอย่างถ้ายังทำอยู่ก็อาจเสริมให้เศร้าต่อไป เช่น การไม่ออกไปไหน เก็บตัวอยู่กับบ้าน ในทางตรงกันข้ามถ้าเปลี่ยนพฤติกรรม ทำตัวให้แอคทีฟขึ้น อาการเศร้าก็จะลดลง

การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) เป็นการบำบัดด้วยการพูดคุยซึ่งใช้แนวทางการแก้ปัญหาสำหรับผู้ติดแอลกอฮอล์

แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการระบุความคิดและความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่สมจริงซึ่งอาจมีส่วนทำให้คุณติดแอลกอฮอล์ เช่น:

 • "ฉันไม่สามารถผ่อนคลายได้หากไม่มีแอลกอฮอล์"
 • “เพื่อนของฉันจะพบว่าฉันน่าเบื่อถ้าฉันเงียบขรึม”
 • “ดื่มแค่แก้วเดียวก็ไม่เสียหาย”

เมื่อระบุความคิดและความเชื่อเหล่านี้ได้แล้ว คุณจะได้รับการสนับสนุนให้ยึดถือพฤติกรรมของคุณตามความคิดที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น:

 • “ผู้คนจำนวนมากมีช่วงเวลาที่ดีโดยไม่ต้องดื่มแอลกอฮอล์ และฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นได้”
 • “เพื่อนของฉันชอบฉันเพราะบุคลิกของฉัน ไม่ใช่เพราะดื่มเหล้า”
 • “ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหยุดดื่มได้เมื่อเริ่มแล้ว”

CBT ยังช่วยคุณระบุสิ่งกระตุ้นที่อาจทำให้คุณดื่ม เช่น:

 • ความเครียด
 • ความวิตกกังวลทางสังคม
 • อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ "มีความเสี่ยงสูง" เช่น ผับ คลับ และร้านอาหาร

นักบำบัด CBT ของคุณจะสอนวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นบางอย่างและรับมือกับสิ่งกระตุ้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำบัดแบบครอบครัว

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยเลิกดื่มสุรา ครอบครัวควรให้กำลังใจ สนับสนุน และเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย

การเลิกดื่มสุราไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความมุ่งมั่น การรักษาที่เหมาะสม และการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้ป่วยสามารถเอาชนะปัญหาและกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได

การติดแอลกอฮอล์ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อทั้งครอบครัวด้วย การบำบัดด้วยครอบครัวช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาส:

 • เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการติดสุรา
 • สนับสนุนสมาชิกในครอบครัวที่พยายามงดเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสำหรับสมาชิกในครอบครัวด้วยสิทธิของตนเอง การมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดความเครียดได้ ดังนั้นการได้รับความช่วยเหลือมักจะเป็นประโยชน์มาก

2.การรักษาแพทย์:

การพบแพทย์เพื่อรับการปรึกษาและการวินิจฉัยทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมันอาจช่วยให้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพจิต และทำให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ยาบางชนิดสามารถช่วยลดอาการอยากดื่มสุรา และช่วยควบคุมอาการถอนสุรา withdrawal

ยาสำหรับการพึ่งพาแอลกอฮอล์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นเลิศ (NICE) แนะนำให้ใช้ยาจำนวนหนึ่งเพื่อรักษาการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดได้แก่

Acamprosate (ชื่อแบรนด์ Campral)

ใช้เพื่อช่วยป้องกันอาการกำเริบในผู้ที่เลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จ มักใช้ร่วมกับการให้คำปรึกษาเพื่อลดความอยากแอลกอฮอล์

Acamprosate ทำงานโดยส่งผลต่อระดับของสารเคมีในสมองที่เรียกว่า gamma-amino-butyric acid (GABA) เชื่อกันว่า GABA มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระตุ้นความอยากดื่มแอลกอฮอล์

หากคุณได้รับการกำหนด acamprosate หลักสูตรมักจะเริ่มทันทีที่คุณเริ่มเลิกดื่มแอลกอฮอล์และอาจกินเวลานานถึง 6 เดือน

ไดซัลฟิแรม Disulfiram (ชื่อทางการค้า Antabuse) สามารถใช้ได้หากคุณพยายามที่จะเลิกบุหรี่แต่กังวลว่าคุณอาจมีอาการกำเริบ หรือหากคุณเคยมีอาการกำเริบมาก่อน

Disulfiram ทำงานโดยขัดขวางคุณจากการดื่มโดยทำให้เกิดปฏิกิริยาทางร่างกายที่ไม่พึงประสงค์หากคุณดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเกิดอาการ

นอกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงแหล่งที่มาของแอลกอฮอล์ทั้งหมด เนื่องจากอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้ ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีแอลกอฮอล์ ได้แก่

คุณควรพยายามหลีกเลี่ยงสารที่ให้ควันแอลกอฮอล์ เช่น ทินเนอร์และตัวทำละลายสี

คุณจะยังคงมีอาการไม่พึงประสงค์ต่อไปหากคุณสัมผัสกับแอลกอฮอล์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่คุณรับประทานยาไดซัลฟิแรมเสร็จ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องงดสุราช่วงเวลานี้

เมื่อรับประทานยาไดซัลฟิแรม ทีมแพทย์จะพบคุณทุกๆ 2 สัปดาห์ในช่วง 2 เดือนแรก และจากนั้นทุกเดือนใน 4 เดือนถัดไป

นัลเทรกโซน

สามารถใช้ Naltrexone เพื่อป้องกันการกำเริบของโรคหรือจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผู้ดื่ม

ทำงานโดยการปิดกั้นตัวรับ opioid ในร่างกาย หยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ มักใช้ร่วมกับยาหรือการให้คำปรึกษาอื่น ๆ

หากแนะนำให้ใช้ naltrexone คุณควรทราบด้วยว่ายานี้หยุดการทำงานของยาแก้ปวดที่มี opioids รวมทั้งมอร์ฟีนและโคเดอีนด้วย หากคุณรู้สึกไม่สบายขณะรับประทานยา naltrexone ให้หยุดรับประทานทันทีและขอคำแนะนำจากแพทย์หรือทีมผู้ดูแลของคุณ

ระยะเวลาของการให้ยา naltrexone สามารถอยู่ได้นานถึง 6 เดือน แม้ว่าบางครั้งอาจนานกว่านั้น

ก่อนสั่งจ่ายยาเหล่านี้ คุณจะต้องได้รับการประเมินทางการแพทย์อย่างครบถ้วน รวมถึงการตรวจเลือด

นัลเมฟีน Nalmefene

อาจใช้ Nalmefene (ชื่อแบรนด์ Selincro) เพื่อป้องกันการกำเริบของโรคหรือจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผู้ดื่ม

ทำงานโดยการปิดกั้นตัวรับ opioid ในสมอง ซึ่งช่วยลดความอยากดื่มแอลกอฮอล์

อาจแนะนำให้ใช้ Nalmefene เพื่อรักษาการติดแอลกอฮอล์หากคุณได้รับการประเมินเบื้องต้นและ:

คุณยังคงดื่มมากกว่า 7.5 หน่วยต่อวัน (สำหรับผู้ชาย) หรือมากกว่า 5 หน่วยต่อวัน (สำหรับผู้หญิง)

คุณไม่มีอาการถอนทางกายภาพ

คุณไม่จำเป็นต้องหยุดดื่มทันทีหรือเลิกดื่มไปเลย

ควรใช้ Nalmefene เฉพาะเมื่อคุณได้รับการสนับสนุนเพื่อช่วยลดปริมาณแอลกอฮอล์และดำเนินการรักษาต่อไป

3.การฟื้นฟูสมรรถภาพ

โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตใหม่ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

4.กลุ่มสนับสนุน: 

กลุ่มผู้ดื่มที่เลิกเหล้าได้ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนเช่น Alcoholics Anonymous (AA) หรือ Smart Recovery อาจช่วยให้ผู้คนได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นที่มีประสบการณ์และเข้าใจสภาพคลื่นชีวิตได้

เคล็ดลับสำหรับการเริ่มต้นรักษาภาวะติดสุรา

การรักษา alcohol abuse เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่น แต่มันเป็นการลงมือทำที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อมีการรักษาอย่างเหมาะสมและการสนับสนุนจากบุคคลในชุมชน มันสามารถช่วยให้คุณหากลับสู่ชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขอีกครั้งได้ ไม่ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากผู้รอบข้างและผู้เชี่ยวชาญนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากในการเดินทางนี้ ณ ที่นี้เรายืนยันว่า คุณไม่เดินทางอยู่คนเดียว!

ดังนั้น นี่คือแนวทางการรักษา alcohol abuse ที่มีประสิทธิภาพ:

 1. การประเมิน: ขั้นแรกในการรักษา alcohol abuse คือการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่มีปัญหา เพื่อทราบระดับความรุนแรงของปัญหาและปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการบริโภคสุราเกินเป็นอันดับแรก
 2. รับรู้ปัญหาและตัดสินใจ: การรับรู้ว่ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมาก การตัดสินใจและมุ่งหน้าสู่การรักษาเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้น
 3. ตั้งเป้าหมายและทำแผน: การกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และสร้างแผนการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับการรักษา alcohol abuse คือขั้นตอนที่สำคัญเพื่อความสำเร็จ
 4. การรักษาแพทย์: การรักษาอาจรวมการพบแพทย์เพื่อการประเมินสุขภาพร่างกาย และการรักษาโรคร่วมที่อาจเกี่ยวข้อง อาจมีการรับยาเสริมเพื่อช่วยในการลดอาการของการถอน หรือการรับการรักษาทางเภสัชกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 5. การรักษาทางจิตวิทยา: การสนับสนุนจิตใจและการปรับพฤติกรรมอาจเป็นส่วนสำคัญของการรักษา ซึ่งอาจรวมการให้คำปรึกษาจิตวิทยา การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนเหล่านี้ เป็นต้น
 6. การรักษาแบบร่วมทีม: การรักษาที่มีการร่วมมือกันระหว่างแพทย์ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพร่างกาย นักจิตวิทยา และนักบำบัดสุรา อาจช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและสนับสนุนที่ครอบคลุมมากขึ้น
 7. การรับการสนับสนุนจากกลุ่ม: การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนเช่น Alcoholics Anonymous (AA) หรือ Smart Recovery มีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางสุราได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีประสบการณ์และเข้าใจสภาพคลื่นชีวิตได้
 8. การแนะนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: การช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเรียนรู้วิธีการจัดการกับความวิตกกังวลและสมดุลชีวิตใหม่ โดยการแนะนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและการชีวิตที่มีคุณค่า
 9. การรับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน: การรับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนสำคัญมีความสำคัญอย่างมากในการปรับพฤติกรรมและการรักษา alcohol abuse
 10. การติดตามและการรักษาต่อเนื่อง: การติดตามและการรักษาต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการกลับไปใช้สุราอย่างมีความเสี่ยงอีกครั้ง

การรักษา alcohol abuse คือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่น การรับรู้และการค้นหาความช่วยเหลือจากผู้รอบข้างและผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางนี้ ทำไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้น

สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่?

การป้องกัน

การหยุดแอลกอฮอลล์ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นได้ หากคุณมีลูกวัยรุ่น ให้ระวังสัญญาณและอาการที่อาจบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์:

คุณสามารถช่วยป้องกันการใช้แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นได้:

กลุ่มที่ไม่ควรดื่มสุรา

กลุ่มนี้ไม่ควรดื่มสุราเพราะอาจจะผลเสียต่อสุขภาพ กล่มเหล่านี้ได้แก่

 • คนที่อายุน้อยกว่า21ปี
 • คนตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์
 • นักดำน้ำ พนักงานขับรถหรือกำลังจะขับรถ เรือ หรืองานที่ต้องใช้ทักษะ หรือสมาธิก็ไม่ควรขับ
 • ยาบางชนิดที่เสริมฤมธ์กับสุรา
 • มีโรคประจำตัว
 • ผู้ที่ฟื้นตัวจากพิษสุรา

 

 

 1. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/alcohol/art-20044551
 2. https://www.healthline.com/health/early-signs-of-liver-damage-from-alcohol
 3. https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm
 4. https://www.nhs.uk/conditions/alcohol-misuse/
 5. Alcohol Use and Your Health Fact Sheet
 6. www.cdc.gov/substance-misuse
 7. https://www.health.harvard.edu/addiction/alcohol-abuse
 8. https://familydoctor.org/condition/alcohol-abuse/
 9. https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption
 10. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
 11. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alcohol-use-disorder/symptoms-causes/syc-20369243

 12. แหล่งข้อมูล

การอดสุรา | โรคพิษสุราเรื้อรัง | คุณเมาหรือไม่ | อาการขาดสุรา | สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต | ผลเสียต่อสุขภาพ | การรักษา