หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | ความรู้เรื่องเพศ | มือถือ


อาการเจ็บแคมใหญ่ Vulvodynia

หมายถึงภาวะที่มีอาการปวด หรือรู้สึกไม่สบาย แสบร้อน ระคายเคืองบริเวณแคมใหญ่โดยที่ไม่มีการติดเชื้อของผิวหนัง ช่องคลอดหรือแคมใหญ่หรือช่องคลอด อาการที่พบมากที่สุดคืออาการแสบร้อน รองลงมาคืออาการปวด

กายวิภาคของอวัยวะเพศหญิง

เริ่มจากด้านบนคือหัวเหน่า[pubis] ปุ่มคลิตอริส( clitoris )ซึ่งเป็นจุดซึ่งไวต่อการกระตุ้น แคมใหญ่( labia major) แคมเล็ก( labia minor) เยื่อพรหมจารีย์( hymen) ทั้งหมดเรียก vulva ต่อมที่สร้างน้ำหล่อลื่นเรียกว่า vestibular gland

การแบ่งชนิดของ Vulvodynia

โรคที่มีอาการเหมือน Vulvodynia

สาเหตุของ Vulvodynia

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทราบถึงสาเหตที่แท้จริง แต่สันนิฐานว่าน่าจะเกิดจาก

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยโรคจะอาศัยประวัติอาการเจ็บบริเวณอวัยวะเพศ อาการที่ทำให้ปวดเพิ่มขึ้น การตรวจร่างกายมักจะไม่พบความผิดปกติ อาจจะมีอาการกดเจ็บบางบริเวณ

การรักษา

ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะโรคแต่อาจจะทำได้โดย

กลับหน้าแรก