ยาเร่งการขับกรดยูริกออกทางไต (Uricosuric drugs)

กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มนี้ คือการยับยั้งการดูดซึมกรดยูริกกลับในส่วนที่ต่อจากการหลั่งกรดยูริกเข้าสู่หลอดไตที่บริเวณหลอดไตส่วนต้น ยาเหล่านี้พบว่าสามารถควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดได้ผลดีประมาณร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วย ยากลุ่มนี้ ได้แก่

  • ยา probenecid,
  • ยา benzbromarone
  • และยา sulfinpyrazone

โดยยากลุ่มนี้จะมีประโยชน์ในรายที่เป็นโรคเกาต์

  • อายุน้อยกว่า 60 ปี
  • มีหน้าที่การทำงานของไตดีอยู่ (ยา probenecid สามารถใช้ได้ในรายที่ค่า creatinine clearance มีค่าไม่น้อยกว่า 80 มล./นาที ส่วนยา benzbromarone และยา sulfinpyrazone อาจใช้ได้ในรายที่ค่า creatinine clearance มีค่าไม่น้อยกว่า 30 มล./นาที)
  • ไม่มีก้อนโทฟัส
  • ไม่มีประวัติหรือมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  • และมีการขับกรดยูริกออกทางไตน้อยกว่า 800 มก./วัน

จากการที่ยากลุ่มนี้เร่งการขับกรดยูริกออกทางไต จึงทำให้ปริมาณการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะต่อวันมีค่าเพิ่มขึ้น ถ้ารับประทานน้ำน้อย หรือปัสสาวะออกน้อยจะทำให้ความเข้มข้นของกรดยุริกในปัสสาวะมีค่าสูงขึ้น เกิดการตกตะกอนเป็นนิ่วได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเน้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำให้มาก เพื่อป้องกันการตกตะกอนเกินนิ่วกรดยูริกในระบบทางเดินปัสสาวะ การทำปัสสาวะให้เป็นด่างอาจช่วยทำให้การละลายกรดยูริกในปัสสาวะดีขึ้น

อ่านเรื่องการลดกรดยูริก