หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

สาเหตุโรคเหงือก

สาเหตุโรคเหงือกส่วนใหญ่เกิดจากสุขอนามัยการดูแลช่องปากไม่ดี เช่นการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน หรือการตรวจฟัน แต่ก็มีสาเหตุอื่น เช่นการสูบบุหรี่ การขาดสารอาหาร การติดเชื้อ และโรคประจำตัว

สาเหตุของโรคเหงือก

โรคของเหงือกได้แก่โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทนต์ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่สำคัญ หากไม่ดูแลป้องกันหรือรักษาจะทำให้ฟันร่วงก่อนวัย สาเหตุที่สำคัญของโรคเหงือกเกิดจากการมีคราบหินปูนมาเกาะที่ฟัน สาเหตุที่ทำให้เกิดคราบได้แก่

การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง การสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อการสุขภาพในช่องปากด้วย โดยกลไกที่ทำให้เกิดโรคเหงือกได้แก่

หากไม่ได้ขูดหินปูนจะทำให้เชื่อแบคทีเรียที่อยู่ในคราบเจริญเติบโต ทำให้เหงือกแยกออกจากฟันเกิดเหงือกร่น และในที่สุดก็เกิดโรคปริทนต์ นอกจากนั้นผู้ที่สูบบุหรี่จะมีฟันร่วงมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

พันธุกรรม

จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 30 ของประชากรจะมีพันธุ์กรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือก

วัยและเพศ

ผู้หญิงที่ย่างเข้าสู่วันรุ่น การตั้งครรภ์ วัยหมดประจำเดือน ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือก

ยา

การติดเชื้อ

เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดเหงือกอักเสบได้ เช่นเชื้อเริม เชื้อ candida

โรคประจำตัว

เช่นโรคเบาหวาน มะเร็งเม็ดเลือดขาว และอีกหลายโรคจะมีผลต่อสุขภาพในช่องปากและเหงือก

การขาดสารอาหาร

หากรับประทานอาหารที่ขาดวิตามิน บี ซี และแคลเซี่ยมจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือก

ความเครียด

ความเครียดจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกเพราะเมื่อเครียดก็จะสูบบุหรี่เพิ่ม และดูแลสุขภาพปากลดลง

การดูแลฟันและเหงือก

การดูและฟัน | คราบหินปูน | สาเหตุโรคเหงือก | สุขอนามัยช่องปาก | โรคเหงือกอักเสบ |

   

fb google