jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การทำ tourniquet test


การทำ tourniquet testจะช่วยในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ในระยะเริ่มแรกได้เป็นอย่างดี ต้องทำทุกรายที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อแดงกิ่วโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่พอเหมาะ

ให้บันทึกผลเป็นจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว การตรวจนี้สามารถให้ผลบวกตั้งแต่วันที่2-3 ของไข้

ความไวแลความจำเพาะของการตรวจ tourniquet test

  ความไว Sensitivity ความจำเพาะ Specificity
วันที่1 ของโรค
53.3
75.8
วันที่2 ของโรค
90.6
77.8
วันที่3 ของโรค
98.7
74.2

การตรวจ tourniquet test อาจจะให้ผลลบลวงได้แก่

ไข้เลือดออก ชนิดของไข้เลือดออก การดำเนินของโรค การดูแล การทำtourniquet การระบาด ผลการตรวจเลือด การป้องกัน ยุง การรับรู้อาการช็อกระยะเริ่มแรก วิธีการดูแลผู้ป่วย