การประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต


การประเมินว่าผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จากกล้ามเนื้อหัวใจตายขาดเลือดหรือไม่

การประเมินจะประเมินจากสิ่งต่อไปนี้

 • อาการเจ็บหน้าอก ท่านจะต้องสังเกตอาการเจ็บหน้าอกของท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลง หรือมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่ อาการที่บ่งว่ารุนแรงได้แก่
  • ระยะเวลาที่เจ็บหน้าอก ปกติจะเจ็บครู่เดียวแล้วหาย หากเจ็บต่อเนื่องนานเกิน 20 นาที พักแล้วไม่หาย อมยาแล้วไม่หาย แสดงว่ารุนแรง
  • ความรุนแรง หากเจ็บจนต้องพักกระสับกระส่าย
  • หน้ามืด เป็นลม
  • เหนื่อยหอบ
  • อาการเจ็บหน้าอกในระยะเวลา 48 ชั่วโมง


 • การตรวจร่างกายพบว่ามีสัญญาณชีพไม่ดี หัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ หัวใจวาย ทั้งหมดเป็นสัญญาณที่ไม่ดี
 • การเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การเเปลี่ยนแปลงทางผลเลือด

หากมีอาการดังกล่าวหลายข้อจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงท่านต้องรีบไปโรงพยาบาล

การประเมินว่าผู้ป่วยจะมีโอกาศเสียชีวิตแบ่งออกเป็นสามระดับได้แก่

 1. ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง
 2. ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตปานกลาง
 3. ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำ
การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ