หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาต

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพาตในผู้ชายผิวขาว แต่ยังเป็นที่สงสัยในผู้หญิงและชนชาติอัฟริกา Dr. David W. Brown และคณะจาก Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, Georgia จึงได้มีการศึกษาประชากรชาย 32095 คนและหญิง 3462 คนโดยใช้เวลาศึกษา 15 ปี

ผลการศึกษาพบว่า

Am J Hypertens 2007;20:338-341

ความเห็น

   

 


fb google