ความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาต


 

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพาตในผู้ชายผิวขาว แต่ยังเป็นที่สงสัยในผู้หญิงและชนชาติอัฟริกา Dr. David W. Brown และคณะจาก Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, Georgia จึงได้มีการศึกษาประชากรชาย 32095 คนและหญิง 3462 คนโดยใช้เวลาศึกษา 15 ปี

ผลการศึกษาพบว่า

  • ความดันโลหิตทั้งตัวบนหรือตัวล่างเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาต
  • ความดันโลหิต systolic ที่เพิ่มขึ้น 10 มิลิเมตรปรอทจะทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.19 ในชาย 1.15 ในหญิง 1.17 ในผิวขาว 1.28 ในชนอัฟริกา
  • ข้อสรุปความดันโลหิต systolic เป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจึงจำเป็นต้องควบคุมความดันโลหิต

Am J Hypertens 2007;20:338-341

ความเห็น

  • ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องควบคุมความเสี่ยงของการเกิดโรคเช่นหยุดสูบบุหรี่ อย่าให้อ้วน หลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็ม ออกกำลังกายอย่างสท่ำเสมอ และป้องกันโรคไขมัน โรคเบาหวาน และโรคอ้วน
  • สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคความดันหรือโรคหัวใจ อ้วน สูบบุหรี ไม่ออกกำลังกาย คนกลุ่มนี้ต้องวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง

 

เพิ่มเพื่อน