คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


มาตราฐานของการได้รับพลังงานจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้ในบ้าน และสำนักงานจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้า ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวยังไม่ปรากฎแน่ชัด ดังนั้นการหลีกเลี่ยงหรือการลดการได้รับพลังงานดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้ว และมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน มี 6 รัฐที่ออกข้อกำหนดเกี่ยวสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าแรงสูง ค่าที่กำหนดส่วนใหญ่เป็นค่าสูงสุด บางรัฐกำหนดเฉพาะสายไฟที่ทอดข้ามถนน เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดไฟช้อตเมื่อรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านไป ตารางข้างล่างเป็นค่ามาตราฐานที่แต่ละรัฐกำหนดไว้ตารางข้างล่าง สองตาราง แสดงการกำหนดขององค์กร 2 องค์กรได้กำหนดปริมาณพลังงานที่ได้รับจากเครื่องไฟฟ้า เพื่อป้องกันการว็อตจากสนามไฟฟ้า โดดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในที่มีความกดอากาศต่ำ ซึ่งมีโอกาศจะช็อตมากกว่าคนทั่วไป 1000 เท่า

ICNIRP Guidelines for EMF Exposure

Exposure (60 Hz)

Electric field

Magnetic field

Occupational
General Public

8.3 kV/m
4.2 kV/m

4.2 G (4,200 mG)
0.833 G (833 mG)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is an organization of 15,000 scientists from 40 nations who specialize in radiation protection.
Source: ICNIRP, 1998.
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีปัญหากับผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทยอื่นๆ์หรือไม่

องค์การอาหารและยาของประเทศอเมริกากำลังวิจัยผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ เครื่องมือที่อยู่ในความสนใจได้แก่ โทรมือถือ, citizens band radios,คอมพิวเตอร์ไร้สาย,สัญญาณ microwave , วิทยุ และ ทีวี, และ paging transmitters

อุกรณ์ไฟฟ้าที่ให้สนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้ามากได้แก่ อุกกรณ์เครื่องเชื่อมโลหะ สายไฟแรงสูง อุปกรณ์รถไฟฟ้า อุปกรณ์เหล่านี้จะให้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงพอที่จะรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยกำหนดค่ามาตราฐานไว้ว่าความถีไฟฟ้าที่ 60 Hz จะมีค่าพลังงานสนามแม่เหล็กน้อยกว่า 1 gauss (1,000 mG)ค่าสนามไฟฟ้าน้อยกว่า 1 kilovolt per meter (1,000 V/m) สำหรับอุปรณ์ เช่นเหล็ก น็อต ข้อเทียมที่แพทย์โรคกระดูก หากอยู่ในเครื่องที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็มากเช่นเครื่องตรวจ magnetic resonance imaging (MRI)

สำหรับอุปกรณ์จอคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวิดิโอ ประเทศสวีเดนได้กำหนดไว้ว่าค่าสนามแม่เหล็กไม่เกิน 2 mG ที่ระยะทาง 30 cm (about 1 ft) จากด้านหน้าของจอและ 50 cm (about 1 ft 8 in)จากด้านข้างของจอ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ทั่วโลก

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ค่ามาตราฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าสนามแม่เหล็กในบ้าน microwave โทรมือถือ

ทบทวน 12 กพ 2549

เอกสารอ้างอิง

เพิ่มเพื่อน