สนามแม่เหล็กในชีวิตประจำวัน


 

แม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การสัมผัสสนามแม่เหล็กในปัจจุบันยังไม่พบว่าเกิดปัญหาต่อสุขภาพ แต่ยังต้องศึกษาในระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มีคำนิยามเรื่องการสัมผัสสนามแม่เหล็กคืออะไร แต่ที่นิยมใช้จะใช้ค่าเฉลี่ยของสนามแม่เหล็กกับเวลาที่สัมผัสสนามแม่เหล็ก

เครื่องมือวัดสนามแม่เหล็ก

ปัจจุบันมีเครื่องมือที่เรียกว่า gaussmeters ติดไว้กับตัวตลอดเวลา ซึ่งจะวัดสนามแม่เหล็กตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าเราได้รับสนามแม่เหล็กไปเท่าใด ตัวอย่างภาพข้างล่างแสดงปริมาณสนามแม่เหล็กที่เราได้รับแต่ละวัน

พบว่าเมื่ออยู่บ้านเราจะได้รับสนามแม่เหล็กน้อยที่สุด ส่วนที่มีช่วงที่ได้รับมากเนื่องจากเดินผ่านสายไฟแรงสูง เมื่อทำงานเราจะได้รับสนามแม่เหล็กเพิ่มจากอุปกรณ์การทำงาน ส่วนเวลาเที่ยงจะได้รับจากอุปกรณ์การทำครัว

ตัวอย่างของการสำรวจประชาชนในอเมริกา 1000 คนได้สวมเครื่องวัดสนามแม่เหล็กตลอดเวลา 24 ชั่วโมงและมีการบันทึกปริมาณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับ พบว่าค่าฌแลี่ยของประชากรอเมริกาได้รับจะน้อยกว่า

Estimated Average Magnetic Field Exposure of the U.S. Population

Average 24-hour
field (mG)

Population
exposed (%)

95% confidence
interval (%)

People exposed*
(millions)

> 0.5
> 1
> 2
> 3
> 4
> 5
> 7.5
> 10
> 15

76.30
43.60
14.30
06.30
03.60
02.42
00.58
00.46
00.17

73.8-78.9
40.9-46.5
11.8-17.3
4.7-8.5
2.5-5.2
1.65-3.55
0.29-1.16
0.20-1.05
0.035-0.83

197-211
109-124
31.5-46.2
12.5-22.7
6.7-13.9
4.4-9.5
0.77-3.1
0.53-2.8
0.09-2.2

*Based on a population of 267 million. This table summarizes some of the results of a study that sampled about 1,000 people in the United States. In the first row, for example, we find that 76.3% of the sample population had a 24-hour average exposure of greater than 0.5 mG. Assuming that the sample was random, we can use statistics to say that we are 95% confident that the percentage of the overall U.S. population exposed to greater than 0.5 mG is between 73.8% and 78.9%.
Source: Zaffanella, 1993.

ตารางข้างล่างแสดงปริมาณสนามแม่เหล็กที่ได้รับตามสถานที่ต่างๆ พบว่าสถานที่ทำงานจะได้รับสนามแม่เหล็กมากที่สุด

Estimated Average Magnetic Field Exposure of the U.S. Population for Various Activities

 

Population exposed (%)

Average field (mG)

Home

Bed

Work

School

Travel

> 0.5
> 1
> 2
> 3
> 4
> 5
> 7.5
> 10
> 15

69
38
14
7.8
4.7
3.5
1.2
0.9
0.1

48
30
14
7.2
4.7
3.7
1.6
0.8
0.1

81
49
20
13
8.0
4.6
2.5
1.3
0.9

63
25
3.5
1.6
> 1


87.0
48.0
13.0
4.1
1.5
1.0
0.5
> 0.2

Source: Zaffanella, 1993.

ปริมาณสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในบ้าน

สนามไฟฟ้า

สนามไฟฟ้าจะลดลงอย่างมากเมื่อระยะทางที่ยาวขึ้น และมีฉนาวนหุ้ม

สนามแม่เหล็ก

เนื่องจากยังไม่มีวัตถุใดที่สามารถกันสนามแม่เหล็กได้ ระยะทางเมื่อหางจากแหล่งกำเนิดจะลดพลังงานของสนามแม่เหล็กลงอย่างรวดเร็ว จากรูปภาพข้างล่างแสดงปริมาณค่าเฉลี่ยของสนามแม่เหล็ก ในบ้านและรอบบ้าน พบว่าในบ้านจะมีสูงกว่าสิ่งแวดล้อม

เรามาดูอุปกรณ์เครื่องใช้ตามสำนักงานว่ามีสนามแม่เหล็กเท่าไร

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ค่ามาตราฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าสนามแม่เหล็กในบ้าน microwave โทรมือถือ

 

เพิ่มเพื่อน