หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ค่ามาตราฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าสนามแม่เหล็กในบ้าน microwave โทรมือถือ

สนามแม่เหล็กในชีวิตประจำวัน

แม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การสัมผัสสนามแม่เหล็กในปัจจุบันยังไม่พบว่าเกิดปัญหาต่อสุขภาพ แต่ยังต้องศึกษาในระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มีคำนิยามเรื่องการสัมผัสสนามแม่เหล็กคืออะไร แต่ที่นิยมใช้จะใช้ค่าเฉลี่ยของสนามแม่เหล็กกับเวลาที่สัมผัสสนามแม่เหล็ก

เครื่องมือวัดสนามแม่เหล็ก

ปัจจุบันมีเครื่องมือที่เรียกว่า gaussmeters ติดไว้กับตัวตลอดเวลา ซึ่งจะวัดสนามแม่เหล็กตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าเราได้รับสนามแม่เหล็กไปเท่าใด ตัวอย่างภาพข้างล่างแสดงปริมาณสนามแม่เหล็กที่เราได้รับแต่ละวัน

พบว่าเมื่ออยู่บ้านเราจะได้รับสนามแม่เหล็กน้อยที่สุด ส่วนที่มีช่วงที่ได้รับมากเนื่องจากเดินผ่านสายไฟแรงสูง เมื่อทำงานเราจะได้รับสนามแม่เหล็กเพิ่มจากอุปกรณ์การทำงาน ส่วนเวลาเที่ยงจะได้รับจากอุปกรณ์การทำครัว

ตัวอย่างของการสำรวจประชาชนในอเมริกา 1000 คนได้สวมเครื่องวัดสนามแม่เหล็กตลอดเวลา 24 ชั่วโมงและมีการบันทึกปริมาณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับ พบว่าค่าฌแลี่ยของประชากรอเมริกาได้รับจะน้อยกว่า

Estimated Average Magnetic Field Exposure of the U.S. Population

Average 24-hour
field (mG)

Population
exposed (%)

95% confidence
interval (%)

People exposed*
(millions)

> 0.5
> 1
> 2
> 3
> 4
> 5
> 7.5
> 10
> 15

76.30
43.60
14.30
06.30
03.60
02.42
00.58
00.46
00.17

73.8-78.9
40.9-46.5
11.8-17.3
4.7-8.5
2.5-5.2
1.65-3.55
0.29-1.16
0.20-1.05
0.035-0.83

197-211
109-124
31.5-46.2
12.5-22.7
6.7-13.9
4.4-9.5
0.77-3.1
0.53-2.8
0.09-2.2

*Based on a population of 267 million. This table summarizes some of the results of a study that sampled about 1,000 people in the United States. In the first row, for example, we find that 76.3% of the sample population had a 24-hour average exposure of greater than 0.5 mG. Assuming that the sample was random, we can use statistics to say that we are 95% confident that the percentage of the overall U.S. population exposed to greater than 0.5 mG is between 73.8% and 78.9%.
Source: Zaffanella, 1993.

ตารางข้างล่างแสดงปริมาณสนามแม่เหล็กที่ได้รับตามสถานที่ต่างๆ พบว่าสถานที่ทำงานจะได้รับสนามแม่เหล็กมากที่สุด

Estimated Average Magnetic Field Exposure of the U.S. Population for Various Activities

 

Population exposed (%)

Average field (mG)

Home

Bed

Work

School

Travel

> 0.5
> 1
> 2
> 3
> 4
> 5
> 7.5
> 10
> 15

69
38
14
7.8
4.7
3.5
1.2
0.9
0.1

48
30
14
7.2
4.7
3.7
1.6
0.8
0.1

81
49
20
13
8.0
4.6
2.5
1.3
0.9

63
25
3.5
1.6
> 1


87.0
48.0
13.0
4.1
1.5
1.0
0.5
> 0.2

Source: Zaffanella, 1993.

ปริมาณสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในบ้าน

สนามไฟฟ้า

สนามไฟฟ้าจะลดลงอย่างมากเมื่อระยะทางที่ยาวขึ้น และมีฉนาวนหุ้ม

สนามแม่เหล็ก

เนื่องจากยังไม่มีวัตถุใดที่สามารถกันสนามแม่เหล็กได้ ระยะทางเมื่อหางจากแหล่งกำเนิดจะลดพลังงานของสนามแม่เหล็กลงอย่างรวดเร็ว จากรูปภาพข้างล่างแสดงปริมาณค่าเฉลี่ยของสนามแม่เหล็ก ในบ้านและรอบบ้าน พบว่าในบ้านจะมีสูงกว่าสิ่งแวดล้อม

เรามาดูอุปกรณ์เครื่องใช้ตามสำนักงานว่ามีสนามแม่เหล็กเท่าไร

 

ระยะห่างจากเครื่อง

 

6"

1'

2'

4'

Office Sources

AIR CLEANERS
Lowest
Median
Highest

110
180
250

20
35
50

3
5
8

-
1
2

COPY MACHINES
Lowest
Median
Highest

4
90
200

2
20
40

1
7
13

-
1
4

FAX MACHINES
Lowest
Median
Highest

4
6
9

-
-
2

-
-
-

-
-
-

FLUORESCENT LIGHTS
Lowest
Median
Highest

20
40
100

-
6
30

-
2
8

-
-
4

ELECTRIC PENCIL
SHARPENERS
Lowest
Median
Highest


20
200
300


8
70
90


5
20
30


-
2
30

VIDEO DISPLAY TERMINALS
(PCs with color monitors)**
Lowest
Median
Highest


7
14
20


2
5
6


1
2
3


-
-
-

Bathroom Sources

HAIR DRYERS
Lowest
Median
Highest

1
300
700

-
1
70

-
-
10

-
-
1

ELECTRIC SHAVERS
Lowest
Median
Highest

4
100
600

-
20
100

-
-
10

-
-
1

 

ระยะห่างจากเครื่อง

 

6"

1'

2'

4'

Workshop Sources

BATTERY CHARGERS
Lowest
Median
Highest

3
30
50

2
3
4

-
-
-

-
-
-

DRILLS
Lowest
Median
Highest

100
150
200

20
30
40

3
4
6

-
-
-

POWER SAWS
Lowest
Median
Highest

50
200
1000

9
40
300

1
5
40

-
-
4

ELECTRIC SCREWDRIVERS
(while charging)
Lowest
Median
Highest


-
-
-


-
-
-


-
-
-


-
-
-

Living/Family Room Sources

CEILING FANS
Lowest
Median
Highest

 

-
3
50

-
-
6

-
-
1

WINDOW AIR CONDITIONERS
Lowest
Median
Highest

 

-
3
20

-
1
6

-
-
4

COLOR TELEVISIONS**
Lowest
Median
Highest

 

-
7
20

-
2
8

-
-
4

 

ระยะห่างจากเครื่อง

 

6"

1'

2'

4'

Kitchen Sources

BLENDERS
Lowest
Median
Highest

30
70
100

5
10
20

-
2
3

-
-
-

CAN OPENERS
Lowest
Median
Highest

500
600
1500

40
150
300

3
20
30

-
2
4

COFFEE MAKERS
Lowest
Median
Highest

4
7
10

-
-
1

-
-
-

-
-
-

DISHWASHERS
Lowest
Median
Highest

10
20
100

6
10
30

2
4
7

-
-
1

FOOD PROCESSORS
Lowest
Median
Highest

20
30
130

5
6
20

-
2
3

-
-
-

GARBAGE DISPOSALS
Lowest
Median
Highest

60
80
100

8
10
20

1
2
3

-
-
-

MICROWAVE OVENS***
Lowest
Median
Highest

100
200
300

1
4
200

1
10
30

-
2
20

MIXERS
Lowest
Median
Highest

30
100
600

5
10
100

-
1
10

-
1
1

 

ระยะห่างจากเครื่อง

 

6"

1'

2'

4'

Kitchen Sources

ELECTRIC OVENS
Lowest
Median
Highest

4
9
20

1
4
5

-
-
1

-
-
-

ELECTRIC RANGES
Lowest
Median
Highest

20
30
200

-
8
30

-
2
9

-
-
6

REFRIGERATORS
Lowest
Median
Highest

-
2
40

-
2
20

-
1
10

-
-
10

TOASTERS
Lowest
Median
Highest

5
10
20

-
3
7

-
-
-

-
-
-

Bedroom Sources

DIGITAL CLOCK****
Lowest
Median
Highest

 

-
1
8

-
-
2

-
-
1

ANALOG CLOCKs
(conventional clockfare)****
Lowest
Median
Highest

 


1
15
30


-
2
5


-
-
3

BABY MONITOR
(unit nearest child)
Lowest
Median
Highest


4
6
15


-
1
2


-
-
-


-
-
-

 

ระยะห่างจากเครื่อง

 

6"

1'

2'

4'

Laundry/Utility Sources

ELECTRIC CLOTHES DRYERS
Lowest
Median
Highest

2
3
10

-
2
3

-
-
-

-
-
-

WASHING MACHINES
Lowest
Median
Highest

4
20
100

1
7
30

-
1
6

-
-
-

IRONS
Lowest
Median
Highest

6
8
20

1
1
3

-
-
-

-
-
-

 

ระยะห่างจากเครื่อง

 

6"

1'

2'

4'

Laundry/Utility Sources

PORTABLE HEATERS
Lowest
Median
Highest

5
100
150

1
20
40

-
4
8

-
-
1

VACUUM CLEANERS
Lowest
Median
Highest

100
300
700

20
60
200

4
10
50

-
1
10

SEWING MACHINES
Home sewing machines can produce magnetic fields of 12 mG at chest level and 5 mG at head level. Magnetic fields as high as 35 mG at chest level and 215 mG at knee level have been measured from industrial sewing machine models (Sobel, 1994).

   


fb google

 


fb google

ทีมงาน Siamhealth.net ได้นำเสนอข้อมูลทางสุขภาพสำหรับประชาชน และมีความยินดีอนุญาติให้นำข้อมูลไปประกอบการสอน หรือแนะนำประชาชนหรือทำแผ่นพับเพื่อประกอบการสอน แต่สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำเนื้อหาหรือข้อมูลในเวปไปใช้ในสื่อ internet หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ กรุณาแจ้งขอจาก webmaster ก่อน หากตรวจพบว่ามีการระเมิดจะดำเนินตามกฎหมาย

ติดต่อโฆษณา About us | Disclaimer | ติดต่อ Web master หรือโทร 086-9869168