ผลกระทบต่อสุขภาพของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


 

การศึกษาผลกระทบกับสุขภาพสามารภศึกษาได้หลายวิธี

การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ

การศึกษาในห้องปฏิบัติการจะเป็นการศึกษาในเซลล ์และสัตว์ทดลองเพื่อดูผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเซลล์ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการทำงานของเซลล์ แต่อาจจะไม่มีผลต่อสุขภาพก็ได้ ดังนั้นท่านผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณในการอ่าน

จากการศึกษาในห้องทดลองพบว่า ผลกระทบของสนามแม่เหล็กมีผลต่อการทำงานของเซลล์ ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่กระทบต่อสุขภาพ

ผลการศึกาาทางคลินิค

โดยการให้อาษาสมัครมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็หรือไฟฟ้าสูงกว่าปกติ แล้ววัด ชีพขจร ความดันโลหิต คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระดับฮอร์โมน และอื่นๆที่สนใจ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

การศึกษาทางระบาด

เป็นวิธีการที่สำคัญมาก โดยการเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคในกลุ่มที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า เมื่อเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่ง หากมีอัตราการเกิดโรคต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนั้นจะต้องคำนึงถึง

Strength of Association

ความเกี่ยวข้องหากมีความเกี่ยวข้องกันมาก เช่นการสูบบุหรี่มีผลทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 20 เท่า จากการศึกษาพบว่าการสัมผัสสนามแม่เหล็กมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งไม่มาก

Dose-response

การตอบสนองต่อความเข้มข้นหมายถึงหากสัมผัสสนามแม่เหล็กมากก็ทำให้เกิดโรคมากขึ้น จากการศึกษาพบว่ามีเพียงบางรายงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสนามแม่เหล็กกับการเกิดโรคโรค

Consistency

หมายถึงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกัน กการศึกษาพบว่าการอยู่ในสนามแม่เหล็กเหมือนกันแต่ทำให้เกิดโรคต่างกัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่มั่นใจว่าโรคดังกล่าวเกิดจากสนามแม่เหล็ก

Biological Plausibility เนื่องจากทางระบาดวิทยายังไม่สามารถระบุความเกี่ยวพันอย่างชัดเจนของการเกิดโรค และสมานแม่เหล็กจึงต้องศึกษาทางห้องปฏิบัติการ พบว่าการทดลองทางห้องปฏิบัติการก็ไม่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการเกิดโรคและสนามแม่เหล็ก

Reliability of Exposure Information
ประวัติการสัมผัสสนมแม่เหล็กยังไม่เป็นมาตราฐานทำให้การแปลผลไม่ถูกต้อง

Confounding
เนื่องจากการเกิดโรคอาจจะมีสาเหตุหลายประการ เช่นพันธุ์รรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเกิดโรคจากสนามแม่เหล็กอาจจะมีสาเหตุอื่นร่วมด้วย เช่นจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มสุราจะมีอัตราการป่วยเป็นมะเร็งโรคปอดเพิ่ม แต่ความจริงคนที่ดื่มสุรามักจะสูบบุหร่ ดังนั้นการดื่มสุราอาจจะไม่ใช่สาเหตุของการเกิดมะเร็งปอด

Statistical Significance
การใช้หลักสถิติจะช่วยยืนยันความสัมพันธ์ของการเกิดโรคจากสนามแม่เหล็ได้ดีขึ้น

Meta-analysis
เป็นการนำการวิเคราะห์หลายๆการศึกษามารวมกันเพื่อประเมินความน่าจะเป็นไปได้

Pooled Analysis
เป็นการนำข้อมูลดิบมารวมกัน แล้วนำมาวิเคราะห์ใหม่

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ค่ามาตราฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าสนามแม่เหล็กในบ้าน microwave โทรมือถือ

แหล่งอ้างอิง

 

เพิ่มเพื่อน