ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องอาการควรจะมีความเข้าใจส่วนต่างๆของสมอง และเส้นเลือดที่ไปเลี้ยง

สมองคนเราแบ่งออกเป็นบริเวณดังรูป

ภาพแสดงสมองตัดขวางแสดงเนื้อสมองที่เลี้ยงด้วยเส้นเลือดต่างๆ

ACA=Anterior cerebral artery

MCA= Middle cerebral artery

PCA=Posterior cerebral artery

ภาพสมองตัดตามยาวแสดงบริเวณที่เลี้ยงด้วยเส้นเลือดต่างๆ

ACA=Anterior cerebral artery

MCA= Middle cerebral artery

PCA=Posterior cerebral artery