ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หากท่านผู้อ่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หากท่านมีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อก็ยิ่งจะมีความเสี่ยงมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงได้กล่าวได้แก่

  • สูบบุหรี่
  • ความดันโลหิตสูงมากว่า 140/90 มิลิเมตรปรอท หรือกำลังรับยาลดความดันโลหิต
  • มีระดับไขมัน LDL C้holesterol มากกว่า 160 มิลิกรัม% หรือระดับ LDL อยู่ระหว่าง 130-159มิลิกรัม%ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอีกสองข้อถือว่าเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
  • ระดับ HDL Cholestero น้อยกว่า 35 มิลิกรัม%
  • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือระดับน้ำตาลอยู่ระหว่าง 110-126 มิลิกรัม%[IFG]
  • มีประวัติครอบครัวสายตรงเช่นพ่อแม่ พี่ น้องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนวัย (ผู้ชายเกิดก่อนอายุ 55 ปี ผู้หญิงเกิดก่อนอายุ 65 ปี)
  • เพศและอายุพบว่าผู้ชายอายุมากกว่า 45 ปี ผู้หญิงอายุมากกว่า 55 ปี จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือวัยหมดประจำเดือน

หากท่านพบว่าท่านมีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อท่านควรจะปรึกษาแพทย์ และรีบลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นทันทีโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เช่นการสูบบุหร