หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาโรคท้องมาน

หลักการรักษาโรคท้องมานการรักษาท้องมาน

จุดมุ่งหมายของการรักษาเพื่อลดระดับน้ำในท้องทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้น ช่วยรักษาสมดุลของเกลือ และช่วยในการปรับละดับน้ำในร่างกายและหลอดเลือด มีหลักฐานพบว่าการลดปริมาณ ascites อาจสามารถป้องกันการเกิด SBP ลด morbidity หรือ mortality ได้ ดังนั้นการรักษา ascites ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง จึงมีวัตถุประสงค์หลักคือ ช่วยลดอาการอืดแน่นท้องจาก ascites ของผู้ป่วย

การรักษาที่ต้นเหตุ

พบว่าการรักษาต้นเหตุของโรค เช่น การหยุดเหล้าทำใหความดันหลอดเลือดขั้วตับ้ portal pressure กลับมาเป็นปกติในผู้ป่วยที่มี potal hypertension จากโรคตับจากสุรา alcoholic liver disease บางราย ซึ่งเชื่อว่าเกิดจาการที่มไขมันพอกตับี fatty liver ลดลงหลังจากหยุดดื่มเหล้า

การรักษาโดยไม่ใช้ยา

การนอนพัก

เมื่ออยู่ในท่ายืนจะมีการกระตุ้น renin มากขึ้น ทำให้เลือดไปที่ไตน้อยลงและการขับโซเดียมลดลง อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่พิสูจน์ว่าการนอนพักสามารถลด ascites ได้จริง

Liver transplantation

ผู้ป่วยโรคตับแข็งทุกคนที่มี ascites ร่วมกับมี synthetic failure ซึ่งมักอยู่ในกลุ่ม Child C ควรพิจารณาการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายตับถ้าไม่มีข้อห้าม เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยที่มีกาพยากรณ์โรคไม่ดี


หลักการในการรักษาภาวะท้องมาน

1. การรักษาท้องมานที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน uncomplicated ascites

Grade 1 Ascites

Grade 2 Ascites

Grade 3 Ascites:

การรักษาหลักคือการเจาะท้อง ร่วมกับการใช้ยาขับปัสสาวะ และการจำกัดโซเดียม ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะหรือ refractory ascites ควรทำเป็น total paracentesis โดยเจาะเอาน้ำในท้องออกให้มากที่สุดในครั้งเดียว และแนะนำให้ใช้สารทดแทนพลาสมาในผู้ป่วยทุกคน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไต้ หลังทำ total paracentesis ถ้าเจาะท้องเอาน้ำออกมาน้อยกว่า 5 ลิตร สามารถใช้สารทดแทนพลาสมาชนิดสังเคราะห์ได้ แต่ถ้าเจาะท้องเอาน้ำออกมากกว่า 5 ลิตรแนะนำให้ใช้ albumin 6-8 g/l จำนวนลิตรของน้ำที่เจาะออก

2. การรักษาท้องมานที่รักษายาก refractory ascites


3. การรักษา dilutional hyponatremia


4. บทบาทของการปลูกถ่ายเปลี่ยนตับในผู้ป่วยที่มี ascites

เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับมีอัตราการรอดชีวิตที่ 1 ปี ถึง 85% ดังนั้น ผู้ป่วยที่มี cirrhotic ascites ร่วมกับ synthetic failure ทุกคนควรจะได้รับการพิจารณาปลูกถ่ายตับ

ท้องมาน การรักษา