หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

azithromycin

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

  • ท้องร่วงโดยเฉพาะมีเลือดปน
  • เจ็บหน้าอก และหัวใจเต้นผิดปกติ
  • จุกเสียดกระเพาะ คลื่นไส้ ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม ตัวเหลืองตาเหลือง
  • มีผื่นที่ผิวหนัง มีไข้

ผลข้างเคียงของยาที่ไม่รุนแรงได้แก่

ก่อนใช้ยานี้ต้องบอกอะไรให้แพทย์ทราบ

ความปลอดภัยต่อทารก

วิธีการใช้ยา

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ผู้ใหญ่

ยาปฏิชีวนะนี้ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักและมีโรคประจำตัวเช่น

ขนาดยาที่ใช้

Infection* Recommended Dose/Duration of Therapy
ปอดบวมที่อาการไม่มาก คอหรือทอนซิลอักเสบ ผิวหนังอักเสบ 500 mg วันแรกตามด้วย 250 mg วันละครั้งจนครบ5วัน
โรคถุงลมโป่งพองที่มีการติดเชื้อ 500 mg วันละครั้ง 3วันหรือ
500 mg วันแรกตามด้วย 250 mg วันละครั้งจนครบ5วัน
ไซนัสอักเสบ 500 mgวันละครั้ง 3 วัน
แผลริมอ่อน 1 กรัมครั้งเดียว
หนองในเทียม 1 กรัมครั้งเดียว
หนองในแท้ 2 กรัมครั้งเดียว


สำหรับยาน้ำที่ออกฤทธิ์ยาว

ผลข้างเคียงของยา

ข้อห้ามในการให้ยา

  1. แพ้ยาในกลุ่มนี้ เช่น erythromycin clarithromycin
  2. มีโรคตับ

SIDE EFFECTS: Stomach upset, diarrhea/loose stools, nausea, vomiting, or abdominal pain may occur. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

Remember that your doctor has prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor right away if any of these unlikely but serious side effects occur: hearing changes (such as decreased hearing, deafness), eye problems (such as drooping eyelids, blurred vision), difficulty speaking/swallowing, muscle weakness, signs of liver problems (such as unusual tiredness, persistent nausea/vomiting, severe stomach/abdominal pain, yellowing eyes/skin, dark urine).

Get medical help right away if any of these rare but serious side effects occur: fast/irregular heartbeat, severe dizziness, fainting.

This medication may rarely cause a severe intestinal condition (Clostridium difficile-associated diarrhea) due to a resistant bacteria. This condition may occur during treatment or weeks to months after treatment has stopped. Do not use anti-diarrhea products or narcotic pain medications if you have any of the following symptoms because these products may make them worse. Tell your doctor immediately if you develop: persistent diarrhea, abdominal or stomach pain/cramping, blood/mucus in your stool.

Use of this medication for prolonged or repeated periods may result in oral thrush or a new yeast infection. Contact your doctor if you notice white patches in your mouth, a change in vaginal discharge, or other new symptoms.

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

An allergic reaction to this medication may return even if you stop the drug. If you have an allergic reaction, continue to watch for any of the above symptoms for several days after your last dose.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Zithromax (azithromycin) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects

Learn More »

PRECAUTIONS: Before taking azithromycin, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to other antibiotics (such as erythromycin, clarithromycin, telithromycin); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: liver disease, kidney disease, a certain muscle disease (myasthenia gravis).

Azithromycin may cause a condition that affects the heart rhythm (QT prolongation). QT prolongation can infrequently result in serious (rarely fatal) fast/irregular heartbeat and other symptoms (such as severe dizziness, fainting) that need medical attention right away.

The risk of QT prolongation may be increased if you have certain medical conditions or are taking other drugs that may cause QT prolongation. Before using azithromycin, tell your doctor or pharmacist of all the drugs you take and if you have any of the following conditions: certain heart problems (heart failure, slow heartbeat, QT prolongation in the EKG), family history of certain heart problems (QT prolongation in the EKG, sudden cardiac death).

Low levels of potassium or magnesium in the blood may also increase your risk of QT prolongation. This risk may increase if you use certain drugs (such as diuretics/"water pills") or if you have conditions such as severe sweating, diarrhea, or vomiting. Talk to your doctor about using azithromycin safely.

Before having surgery, tell your doctor or dentist about all the products you use (including prescription drugs, nonprescription drugs, and herbal products).

Older adults may be more sensitive to the side effects of this drug, especially QT prolongation (see above).

During pregnancy, this medication should be used only when clearly needed. Discuss the risks and benefits with your doctor.

This drug passes into breast milk. Consult your doctor before breast-feeding.

ZITHROMAX CONSUMER (CONTINUED)

DRUG INTERACTIONS: See also How to Use section.

Drug interactions may change how your medications work or increase your risk for serious side effects. This document does not contain all possible drug interactions. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. Do not start, stop, or change the dosage of any medicines without your doctor's approval.

Some products that may interact with this drug include: live bacterial vaccines.

Although most antibiotics probably do not affect hormonal birth control such as pills, patch, or ring, some antibiotics may decrease their effectiveness. This could cause pregnancy. Examples include rifamycins such as rifampin or rifabutin. Be sure to ask your doctor or pharmacist if you should use additional reliable birth control methods while using this antibiotic.

Many drugs besides azithromycin may affect the heart rhythm (QT prolongation), including amiodarone, disopyramide, dofetilide, dronedarone, ibutilide, pimozide, procainamide, quinidine, sotalol, among others.

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact a poison control center or emergency room immediately. US residents can call their local poison control center at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center.

NOTES: Do not share this medication with others.

This medication has been prescribed for your current condition only. Do not use it later for another infection unless your doctor directs you to do so. A different medication may be necessary in that case.

MISSED DOSE: If you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

STORAGE: Store at room temperature away from light and moisture. Do not store in the bathroom. Keep all medications away from children and pets.

Do not flush medications down the toilet or pour them into a drain unless instructed to do so. Properly discard this product when it is expired or no longer needed. Consult your pharmacist or local waste disposal company.

What should I avoid while taking azithromycin?

Do not take antacids that contain aluminum or magnesium within 2 hours before or after you take azithromycin. This includes Acid Gone, Aldroxicon, Alternagel, Di-Gel, Gaviscon, Gelusil, Genaton, Maalox, Maldroxal, Milk of Magnesia, Mintox, Mylagen, Mylanta, Pepcid Complete, Rolaids, Rulox, and others. These antacids can make azithromycin less effective when taken at the same time.

Antibiotic medicines can cause diarrhea, which may be a sign of a new infection. If you have diarrhea that is watery or bloody, stop taking azithromycin and call your doctor. Do not use anti-diarrhea medicine unless your doctor tells you to.

Avoid exposure to sunlight or tanning beds. Azithromycin can make you sunburn more easily. Wear protective clothing and use sunscreen (SPF 30 or higher) when you are outdoors.

What other drugs will affect azithromycin?

Many drugs can interact with azithromycin. Below is just a partial list. Tell your doctor if you are using:

This list is not complete and there are many other drugs that can interact with azithromycin. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor. Keep a list of all your medicines and show it to any healthcare provider who treats you.

 

   

 


fb google