jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โยคะท่ายืนด้วยไหล่ Salamba Sarvangasana: ประโยชน์ วิธีใช้ และข้อควรระวัง


ท่าโยคะ

การฝึกท่านี้คือการฝึกยืนบ่นไหล่ทั้งสองข้าง โดยจะต้องมีผ้ารองที่ไหล่ วิธีการฝึก