การป้องกันระดับหน่วยงาน


 

หน่วยงานที่จะต้องพาคนออกไปฝึกนอกสถานที่และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย หรือโรคอื่นที่มากับยุงควรจะได้มีการเตรียมการป้องกันโรคที่มากับยุง ขั้นตอนในการป้องกัน

 • เตรียมคนและเตรียมกฎ
 • เตรียมอุปกรณ์
 • การเลือกสถานที่ฝึก
 • การควบคุมยุง

การเตรียมคนและเตรียมกฎ

เมื่อรู้ว่าจะต้องเข้าเขตโรคติดต่อจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเพื่อร่วมวางแผนในการป้องกัน การรักษา การอบรบบุคคลากรให้รู้จักวิธีป้องกันทั้งส่วนบุคคลและการใช้ยาป้องกันโรคและอาการของโรค รวมทั้งการออกกฎเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เช่นการนอนในมุ้ง การทายากันยุง การเลือกใส่เสื้อผ้าเป็นต้น

การเตรียมอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ที่ป้องกันส่วนบุคคล
 • ชุดหรือแบบฟอร์ม เต็นท์ต้องมีการทายากันยุงให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ ให้ระบุวันที่เตรียมด้วย ชุดชั้นในและหมวกไม่ต้องทายากันยุ

การเลือกพื้นที่ฝึก

ต้องเลือกฟื้นที่ที่มีโอกาสการติดเชื้อต่ำ ข้อที่ควรจะพิจารณาได้แก่

 • ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุง ไม่มีแหล่งน้ำที่ยุงชอบวางไข่
 • ทิศทางของลม ควรเลือกทิศทางที่ลมพัดจากที่ฝึกไปที่แหล่งเพาะพันธ์ของยุง
 • บริเวณดังกล่าวมีการติดต่อของโรคอะไรบ้าง ควรจะตั้งห่างจากที่มีคนป่วย 2-3 กิโลเมตร(ระยะทางที่ยุงจะบินได้)
 • ระยะเวลาที่ต้องฝึก หากต้องอยู่นานอาจจะต้องปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณยุง สิ่งปลูกสร้างก็เลือกชนิดที่สามารถกันยุงได้ดี

นอกจากนั้นจะต้องมีการป้องกันเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้ถูกยุงกัดได้แก่

 • กำหนดเวลาอาบน้ำเช่นตอนเช้ามือหรือตอนค่ำ เนื่องจากยุงจะกัดมากช่วงเวลาดังกล่าว
 • เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานเพื่อลดการถูกยุงกัด
 • เลือกอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันยุง

การควบคุมยุง

การควบคุมยุงประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 2 ขั้นตอน คือการสำรวจ และการควบคุม

การสำรวจ

การสำรวจจะต้องสำรวจสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

 • สำรวจแหล่งน้ำ ปริมาณลูกน้ำ และชนิดของลูกน้ำ เพื่อให้ทราบมียุงที่เป็นพาหะของโรคมากน้อยแค่ไหน
 • สำรวจชนิดของยุง ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยากทำให้ทราบปริมาณยุงที่เป็นพาหะของโรค หากไม่มียุงที่เป็นพาหะโอกาสการติดเชื้อก็จะน้อย
 • อัตราการกัดของยุง โดยการสำรวจปริมาณชนิดของยุงที่กัดผิวหนังในระยะเวลาหนึ่งเพื่อทราบปริมาณความชุกของยุง
 • สำรวจแหล่งที่ยุงพัก ซึ่งยุงก้นปล่องมักจะพักในเวลากลางวัน ที่มือ และชื้น

การกำจักยุงทำได้ 3 วิธี

 • โดยการใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis israelensis  ฆ่ายุ
 • โดยการกำจัดแหล่งน้ำ เช่นการกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มปริมาณไหลเวียนของน้ำ
 • การใช้ยาฆ่าแมลง

วงจรชีวิต >แหล่งระบาด >ลักษณะทางคลินิก >การวินิจฉัย >การรักษา >โรคแทรกซ้อน >การป้องกัน

เพิ่มเพื่อน