เขตปรากฏโรคมาลาเรีย


โรคนี้จะพบมากในเขตที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ที่ทำให้เชื้อแบ่งตัวได้แก่เขตร้อนดังแสดงในรูป แต่การกระจายของเชื้อโรคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากโลกมีอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้น และการเคลื่อนย้ายของประชากร สำหรับประเทศไทยจะพบเชื้อได้ทั่วไป ยกเว้นกรุงเทพฯ เชื้อมีมากในป่าเขาลำเนาไพร ประเทศไทยพบว่ามีเชื้อ พี.ฟาลซิปารัม (P.falciparum) 70%  พี.ไวแวกซ์(P.vivax) 50%

วงจรชีวิต >แหล่งระบาด >ลักษณะทางคลินิก >การวินิจฉัย >การรักษา >โรคแทรกซ้อน >การป้องกัน > มาลาเรียขึ้นสมอง

เพิ่มเพื่อน