การประเมินความเสี่ยงจากการตรวจเลือด serologic markers ต่างๆ


 

  1. Cardiac troponin T หรือ troponin I เป็น cardiac marker ที่บ่งบอกภาวะ myocardial necrosis และมีประโยชน์ในการประเมิน ความเสี่ยงต่อการเกิด cardiac events และช่วยการ พยากรณ์โรคได้ จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วย UA ที่มี Troponin T หรือ I สูงผิดปกติจะมีความเสี่ยงสูงต่อ การเสียชีวิต แม้ว่าจะมี CK-MB ปกติ โดยพบว่ามี ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างค่า Troponin T / I กับ ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต รายละเอียดอ่านที่นี่
  2. เพื่อติดตามว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นมากขึ้นหรือไม่ ( infarction extension) เพราะหากกล้ามเนื้อหัวใจไม่ขาดเลือดแล้วค่าที่ได้ควรจะลดลง แต่หากค่ายังสูงแสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจยังคงขาดเลือด
  3. เพื่อติดตามว่าระหว่างผ่าตัดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่


  1. Myoglobin เป็นโปรตีนที่พบในกล้ามเนื้อธรรมดา และกล้ามเนื้อหัวใจดังนั้นการตรวจนี้จึงไม่จำเพาะสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจ ข้อดีของการตรวจชนิดนี้คือค่ามักจะสูงเร็วหลังเิกิดล้ามเนื้อขาดเลือด พบว่าภายในสองชั่วโมงค่านี้จะขึ้นอย่างเร็วและลงอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากค่านี้ไม่จำเพาะสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจ จึงจำเป็นต้องใช้ผลเลือดชนิดอื่นประกอบการวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  2. C-reactive protein (CRP) เป็น marker ที่บอกถึงภาวะ inflammation จากการศึกษาพบว่าค่า CRP ที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับ ความเสี่ยงต่อการเกิด non fatal MI และ sudden cardiac death ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Troponin I กับอัตราการเสีย ชีวิต (TIMI IIIB study) เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนและการเสียชีวิตทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว 7
  3. Brain natriuretic peptide (BNP) ประกอบด้วย 32 amino acid polypeptide หลั่งมาจาก ventricle ซึ่งตอบสนองต่อการที่มีปริมาณสารน้ำในร่างกายเกิน( volume expansion หรือ pressure overload) ปัจจุบันเป็น cardiac marker ตัวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจ อย่างมาก การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้พบว่าผู้ป่วย UA/ NSTEMI ที่มีระดับ BNP แรกรับสูงผิดปกติจะมีความความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตในระยะสั้นและระยะยาว
  4. Makers อื่นๆ เช่น fibrinogen, fibrinopeptide, amyloid A, Interleukin-6, VCAM-1 ยังต้องรอการ ศึกษาต่อไปในอนาคต

หากผลเลือดให้ผลลบ แต่ผู้ป่วยยังมีอาการเจ็บหน้าอกก้ให้ตรวจเลือดซ้ำ 8 และ 12 ชม หลังเจ็บหน้าอก

การประเมินความเสี่ยง อ่านหน้าที่2