aa

การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจของ UA/NONSTEMIเราไม่สามารถแยกผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด Unstable angina และชนิด non ST elevate mi ออกจากกันโดยการใช้เพราะเคลื่นไฟฟ้าอาจจะปกติ หรือมีเพียง ST segment depression เท่านั้น แต่ทั้งสองภาวะแยกจากกันได้โดยการตรวจเลทอด

รูปข้างล่างแสดงคลื่นไฟฟ้าที่มี ST depresion

การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เพิ่มเพื่อน